Ukrainian
Ukrainian
Ukrainian

social-facebook-icon

Підготовка та оформлення рукопису дисертації: топ-100 запитань!


  Дисертація (лат. dissertatio - розвідка, роздуми, дослідження, від disser- fare - міркувати, обговорювати) - науково-дослідна праця, підготовлена до прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня.


  Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року затвер­джено, а від 22 липня 1999 року внесено зміни й доповнення до "Порядку при­судження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" (далі - "Порядок"). Це головний нормативний документ державного регулювання процесу ате­стації наукових кадрів вищої кваліфікації а нашій країні

  Наукові ступені доктора і кандидата наук сьогодні присуджують, а вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника присвоюють особам, які мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання і значні досягнен­ня в певній галузі науки, в педагогічній діяльності.

  Уперше вчений ступінь доктора наук було присуджено в Болонському уні­верситеті в 1130 році, а потім - у Паризькому університеті в 1231 році. У Росії тільки в університетах із 1819 року присуджувався ступінь доктора наук тим, хто мав учений ступінь магістра й захистив докторську дисертацію.

   

  1.Хто в Україні організовує та проводить атестацію наукових і науко­во-педагогічних кадрів?

  Організовує та проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів Міністерство освіти України.

  2.Якими документами потрібно користуватися у процесі підготовки  дисертації на здобуття наукового ступеня?

  Згідно з "Порядком" дисертації необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України ДСТУ-3008-95 "Документація, звіти у сфері на­уки і техніки. Структура і правила оформлення", а також "Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій" //Бюлетень ВАК України. - 2000. - N5 2. - 48 с. [б], методичних порад ВАК України "Як підготувати і захистити ди­сертацію на здобуття наукового ступеня".

  Відповідно до п. 11 "Порядку7 дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії. Вона містить висунуті автором до прилюдного захисту науково обґрунтовані теоретичні або експе­риментальні результати, наукові положення, характерна єдністю змісту і свід­чить про особистий внесок здобувача в науку.

  3.Які найважливіші вимоги до дисертацій?

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є кваліфіка­ційною науковою працею обсягом основного тексту 11-13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів), оформлених відповідно до державного стандарту.

  Докторська дисертація повинна містити раніше не захищені наукові поло­ження та отримані автором нові науково обґрунтовані результати у певній га­лузі науки, які в сукупності вирішують важливу наукову або науково-прикладну проблему (п. 12 "Порядку").

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук е кваліфі­каційною науковою працею обсягом основного тексту 4,5-7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських аркушів), оформлених відповідно до державного стандарту. Кандидатська дисертація повинна місти­ти результати проведених автором досліджень та отримані ним нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують конкретне наукове за­вдання, що має істотне значення для певної галузі науки (п. 13 "Порядку").

  4.Що означає правильно обрати тему дисертаційного дослідження?

  Правильно обрати тему означає більше ніж на половину забезпечити ус­пішне її виконання.

  5.Які критерії обрання теми дисертації?

  Основними критеріями мають бути:

  новизна, актуальність і перспективність;

  можливість виконувати тему в певній установі, навчальному закладі;

  зв'язок її з конкретними планами и довгостроковими програмами;

  теоретична важливість;

  можливість упровадження результатів дослідження.

  Теми дисертаційних досліджень мають бути пов'язані, як правило, з на­прямами основних науково-дослідних робіт наукових установ і організацій та затверджені вченими радами з одночасним призначенням наукового консуль­танта (для докторської дисертації) чи наукового керівника (для кандидатської дисертації).

  6.Яких слів потрібно уникати в назві дисертації?

  Потрібно уникати назв, що починаються зі спів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання.. "Проблема...", в яких не відображено достатньою мірою суті проблеми.

  7.Чи допускається нав'язування теми дисертації науковим керівником здобувачу?

  Бажано цього не допускати. Якщо учений-початківець не може сам вибра­ти тему, він має право вивчити тематику наукових планів і програм організації, установи (академії, інституту, факультету, кафедри, відділу, лабораторії), ознайомитися з напрямами наукових досліджень, планами, програмами, що мають галузеве значення, звернутися за порадою до наукового керівника або провідних учених.

  А головне - всебічно вивчити паспорт спеціальності, який розробляється спеціалізованою вченою радою й затверджується ВАК України, й прислухатися до порад наукового керівника. Це значно полегшить вибір теми дослідження й поліпшить результати роботи. Потрібно пам'ятати, що згідно з п. 11 "Порядку" теми дисертацій мають бути пов'язані, як правило, з напрямами основних нау­ково-дослідних робіт наукових установ і організацій та затверджені вченими радами.

  8.Чи кожна наукова праця може бути дисертацією?

  Ні. не кожна. Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді підготовленого рукопису об­сягом 15-17 авторських аркушів для докторської і 6,5-9 авторських аркушів - для кандидатської дисертації або опублікованої монографії обсягом 15-18 ав­торських аркушів (тільки для докторської дисертації). Як наукова праця вона повинна мати внутрішню єдність і свідчити про особистий внесок автора в науку.

  9.У чому полягає відмінність дисертації від монографії"?

  Дисертація – це опис наукових результатів, здобутих особисто автором.

  Монографія - опис результатів, отриманих у досліджуваному питанні як здо­бувачем. так й іншими авторами.

  10.Хто встановлює вимоги до оформлення дисертацій?

  Такі вимоги встановлює МО України.

  11.В яких документах викладені основні вимоги до дисертації?

  Такі вимога містяться в Бюлетені БАК України. - 2000. - № 2.

  12.Як потрібно викладати зміст і результати досліджень у дисертації?

  Науковим стилем. Стисло, логічно й аргументовано, уникати загальних слів, описовості, бездоказових тверджень, тавтології, переказів літературних джерел. Зміст дисертації повинен відповідати вимогам оригінальності, уніка­льності та неповторності викладених положень.

  Потрібно уважно опрацювати методичні поради "Як підготувати і захисти­ти дисертацію на здобуття наукового ступеня".

  13.Чи можна формулювати мету як "Дослідження ..", "Вивчення..."?

  Формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення..." не слід, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

  14.Яким повинен бути обсяг основного тексту докторської дисертації в сторінках?

  Докторські дисертації із суспільних і гуманітарних наук мають обсяг 360- 410 сторінок, що відповідає 15-17 авт. арк.

  15.Яким повинен бути обсяг основного тексту кандидатської дисер­тації в сторінках ?

  Кандидатські дисертації із суспільних і гуманітарних наук мають обсяг 155-215 сторінок, що відповідає 6.5-9 авт. арк.

  16.Скільки знаків містить авторський аркуш ?

  Авторський аркуш містить 40 000 знаків, до яких входять літери, цифри, розділові знаки та інтервали між словами.

  17.Який має бути інтервал між рядками і скільки повинно бути розмі­щено рядків на сторінці дисертації?

  Текст дисертації потрібно друкувати на комп’ютері через 1,5 інтервали Кількість рядків на сторінці не визначена.

  18.Коли й ким визначені основні вимоги до монографій?

  Основні вимоги до публікації монографії визначені постановою президії ВАК України від 10 лютого 1993 року № 1-02/3:

  -                   наявність рекомендації вченої ради установи, вищого навчального з кладу, що видає журнал;

  -                   наявність рецензії не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, що має бути зазначено у вихідних даних монографії;

  -                   тираж не менше 300 примірників;

  -                   наявність міжнародного реєстраційного номера ISBN;

  -                   повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії

  -                   згідно з державними стандартами України;

  -                   наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затвер­джений постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 року № 1 е/5.

  19.Що не входить до основного обсягу дисертації?

  До основного обсягу дисертації, як це визначено "Порядком", не входять додатки, список використаних джерел, таблиці й рисунки, які повністю займа­ють усю площу сторінки .

  20.Чи підлягають нумерації список використаних джерел, додатки, таблиці та рисунки, які повністю займають усю площу сторінки?

  Усі сторінки, на яких розміщені зазначені елементи дисертації, підлягають нумерації на загальних засадах.

  21.Якою повинна бути кількість використаних джерел, наведених у ди­сертації?

  Кількість використаних джерел у нормативних документах не регламентується.

  22.Чи обов'язково потрібно вказувати джерела зарубіжних авторів?

  Так. Відповідно до вимог ВАК України в першому розділі необхідно здійс­нити огляд наукової літератури за темою дослідження.

  23.Чи визначено кількість використаних зарубіжних джерел?

  Кількість використаних зарубіжних джерел у нормативних документах не регламентується.

  24.У якій послідовності доцільно виконувати дисертаційне дослідження?

  Багаторічний досвід свідчить, що дисертаційне дослідження доцільно ви­конувати в такій послідовності:

  -                   вибір теми;

  -                   з'ясування об'єкта й предмета дослідження;

  -                   визначення мети, завдань і гіпотези дослідження;

  -                   виявлення і відбір наукової літератури, нормативно-правових актів, їх вивчення й аналіз;

  -                   складання плану;

  -                   написання вступу;

  -                   виклад теорії та методики;

  -                   вивчення досвіду роботи;

  -                   формування висновків і рекомендацій;

  -                   підготовка статей та доповідей на конференціях;

  -                   оформлення списку використаних джерел та додатків;

  -                   літературне й технічне оформлення;

  -                   рецензування;

  -                   підготовка до захисту;

  -                   прилюдний захист дисертації.

  25.Якою має бути структура дисертаційної роботи?

  Традиційно склалася така структура:

  -                   титульний аркуш;

  -                   зміст;

  -                   перелік умовних позначень (якщо їх більше трьох);

  -                   вступ;

  -                   розділи основної частини, висновки до розділів (1-2 сторінки); загальні висновки;

  -                   список використаних джерел;

  -                   додатки (за необхідності).

  26.Що потрібно вказати титульному аркуші дисертації?

   Титульний аркуш повинен містити:

  -                   назву наукової організації або навчального закладу, де виконувалась дисертація;

  -                   прізвище, ім'я та по батькові автора;    

  -                   на правах рукопису.

  -                   індекс УДК;

  -                   назву дисертації;

  -                   шифр і найменування спеціальності;

  -                   науковий ступінь, на який претендує здобувач;

  -                   науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового трійника і (або) консультанта;

  -                   місто й рік.

  27.

  28.Він має містити найменування та номери початкових сторінок усіх розді­лів. підрозділів і пунктів, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних ви­сновків, списку використаних джерел, додатків.

  29.Які складові вступу дисертації?

  У вступі до дисертації обґрунтовують:

  -                   актуальність теми;

  -                   зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами;

  -                   мету й завдання дослідження;

  -                   об'єкт і предмет;

  -                   методи;

  -                   наукову новизну одержаних результатів;

  -                   практичне значення одержаних результатів;

  -                   особистий внесок здобувача (у випадку використання в дисертації ідей або розробок, що належать співавторам),

  -                   апробацію результатів дисертації;

  -                   публікації.

  30.Коли найкраще писати вступну частину дисертації?

  Вступ до дисертації доцільно починати писати після визначення теми, під час роботи над основною частиною й доопрацьовувати після того, як написана основна частина. Тобто над цією частиною дисертації потрібно працювати по­стійно.

  31.Чи повинна загальна характеристика роботи, що подається в ав­торефераті, відповідати дисертації?

  Так. Загальна характеристика дисертаційної роботи, що подається в авторефераті, має відповідати за змістом аналогічній частині вступу до дисертації.

  32.Чи можна включати рубрики, що не передбачені вимогами ВАК України?

  Дисертація не повинна перевантажуватись зайвими рубриками, не пере­ліченими у п. 3.4. Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисерта­цій

  33.Чи можна заголовки рубрик друкувати окремим рядком?

  Заголовки рубрик не потрібно друкувати окремим рядком, достатньо виділити їх жирним шрифтом або курсивом у підбір із текстом.

  34.3 чого потрібно починати огляд літератури за темою дослідження?

  З аналізу інформаційних видань, наприклад:

  -                   Українського інституту науково-технічної та економічної інформації;

  -                   Книжкової палати України;

  -                   Центральної наукової бібліотеки;

  -                   Інституту реєстрації інформації НАН України (електронна газета "Все всім", реферативний журнал "Джерело");

  -                   Служби науково-технічної інформації міністерств, наукових установ.

  -                   Також важливо опрацювати наукові журнали, збірники наукових праць,

  -                   дисертації з теми дослідження.

  35.Чи є потреба виділяти огляд літератури за темою в окремий роз­діл дисертації?

  Якщо до обраної Вами теми є багато інформаційних джерел, і оглядові літератури потрібно присвятити перший розділ основної частини дисертації. Для докторської дисертації цей розділ необхідний тому, що огляд праць потрі­бно робити за проблемою в цілому.

  36.Чи доцільно присвячувати перший розділ кандидатської дисертації оглядові літератури?

  Це вирішує здобувач: розділ чи підрозділ. Але огляд праць, дисертацій потрібно робити обов'язково тільки з питань обраної теми, а не за проблемою загалом. В огляді називають і критично оцінюють публікації, що мають пряме й безпосереднє відношення до теми кандидатської дисертації.

  37.

  Потрібно зробити не тільки висновок, що обрана тема ще не розкрита (розкрита лише частково або не в тому аспекті), а визначити й вибрати напря­ми дослідження, стисло викласти наведені в розділі наукові й практичні резуль­тати. Це дасть змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

  38.Чи потрібно у висновках указувати недоліки та проблеми, виявлені у процесі дослідження?

  У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося ви­явити в результаті вивчення теми (розкриття проблеми - для докторської ди­сертації), а й виявлені недоліки, проблеми і, найголовніше, вказувати конкретні рекомендації щодо їх усунення.

  39.Чи потрібно писати, і якщо так, то де, що основні наукові результати розділу опубліковані в працях здобувача, і як на них посилатись?

  Це потрібно робити обов'язково в кінці висновків до розділу, вказуючи но­мери своїх наукових праць у списку використаних джерел, що подасться в ди­сертації.

  40.Яким має бути загальний обсяг огляду літератури?

  Він не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини.

  41.З яких елементів складається основна частина дисертацій

  Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

  42.Із скількох розділів повинна складатися дисертація?

  Це визначають дисертант і науковий керівник. У розділах потрібно з виче­рпною повнотою викласти результати власних досліджень автора з висвітлен­ням, оцінкою повноти вирішення, достовірності одержаних результатів, визна­чених метою, завданнями й гіпотезою дисертації.

  43.Чи входить розділ «Огляд літератури за темою і вибір напрямів до­слідження» в основну частину дисертації?

  Так, цей розділ є складовою основної частини дисертації.

  44.Яка мінімальне висота шрифту тексту дисертацій

  1,8 мм.

  45.Яка має бути відстань між заголовком і текстом?

  3-4 інтервали

  46.Який шрифт текстового редактора?

  Word, Times New Roman. Розмір - 14, інтервал - 1,5.

  47.Якими повинні бути береги тексту дисертації?

  Лівий, нижній, верхній - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм.

  48.Скільки виправлень де пускається на одній сторінці?

  Не більше двох.

  49.Які структурні частини дисертації друкують великими літерами?

  "ЗМІСТ', "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП". "РОЗДІЛ", "ВИ­СНОВКИ", СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ".

  50.

  Не мають.

  51.Як друкують заголовки підрозділів?

  Маленькими літерами (крім першої великої).

  52.З якого відступу друкують заголовки підрозділів?

  З абзацного.      

  53.

  Крапка в кінці заголовків не ставиться.

  54.Якщо заголовок складається з двох або більше речень, які ставляться розділові знаки?

  Тільки крапка.

  55.Як записують кожну структурну частину дисертації?

  Кожну структурну частину дисертації записують із нової сторінки.

  56.Що не входить до основного обсягу дисертації?

  Додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

  57.Що входить до загального обсягу дисертації?

  Обсяг основного тексту, а також список використаних джерел, додатки, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

  58.Що включається до загальної нумерації сторінок дисертації?

  Усі сторінки, які є в дисертації, нумеруються, крім першої титульної, на якій номер не ставиться.

  59.Як оформлюються додатки?

  Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її сторін­ках. або у вигляді окремої книги. Слово «Додаток» пишеться посередині рядка малими літерами крім першої великої. Додатки слід позначати послідовно ве­ликими літерами, за винятком літер Ґ, Є, І, И, О, Ч, Ь.

  60.Як нумерують сторінки, розділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці?

  Арабськими цифрами без знака №.

  61.Що є першою сторінкою дисертацій

  Титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. 62 Чи нумерують титульний аркуш?

  Не нумерують.

  62.Як нумерують наступні сторінки?

  63.У правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

  64.Як нумерують розділи

  Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", наприклад: "РОЗДІЛ 1".

  65.Чи ставлять крапку після номера розділу?

  Не ставлять

  66.Як друкують заголовок розділу?

  З нового рядка.

  67.Як нумерують підрозділи, пункти?

  У межах кожного розділу.

  68.

  Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад "1.2.".

  69.Чи ставлять крапку в кінці номера підрозділу?

  У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3.".

  70.Де розміщують заголовок підрозділу?

  У тому ж рядку, що й номер підрозділу.       

  71.Як нумерують підпункти?  

  Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти, наприклад: "1.3.2.".

  72.Як подають ілюстрації й таблиці?

  Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таб­лиці необхідно подавати в дисертації після тексту або на наступній сторінці.

  73.Чи включають ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках дисертації, до загальної нумерації сторінок?

  Так, включають.

  74.Як позначають ілюстрації?

  Ілюстрації позначають словом "Рис. "

  75.Як нумерують ілюстрації?

  Ілюстрації нумерують послідовно в межах розділу, наприклад: "Рис. 1.1".

  76.З яких частин складається номер ілюстрації?

  Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад "Рис. 1.2".

  77.Як нумерують таблиці?

  Таблиці нумерують у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у до­датках).

  78.Як розміщують напис "Таблиця "?

  У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці, напри­клад: "Таблиця 1.1".

  79.Чи може бути таблиця без заголовка?

  Ні, не може.

  80.З яких частин повинен складатися номер таблиці?

  Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номе­ра таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.5".

  81.Чи ставиться крапка після порядкового номера таблиці?

  Після порядкового номера таблиці крапку не ставлять.

  82.Як нумерують частини таблиці при переносі на іншу сторінку?

  Слово "Таблиця" та її номер указують один раз справа над першою час­тиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці. Наприклад: "Продовження табл. 1.5".

  83.Як оформлюють посилання на ілюстрації й таблиці?

  Посилання розміщують у вигляді виразу в круглих дужках: "(рис. 3.2)" або зворотів "... як це видно з табл. 3.4" або "... як це показано на рис. 3.2".

  84.Чи підкреслюють назви таблиць, ілюстрацій?

  Назви таблиць, ілюстрацій не підкреслюють.

  85.Якою має бути висота граф і підзаголовків таблиці?

  Висота рядків повинна бути не менше 8 мм.

  86.Чи потрібно включати до таблиці графу з порядковим номером рядків?

  Графу з порядковим номером рядків до таблиці включати не треба.

  87.Як розміщують таблицю в тексті?

  Таблицю розміщують у тексті або з поворотом дисертації за годинниковою стрілкою.

  88.Як можна заміняти текст, який повторюється в графі таблиці?

  Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами "Те ж", а далі лапки.

  89.Чи ставлять лапки замість цифр, знаків, символів, які повторю­ються?

  Ставити лапки замість цифр, знаків, символів, які повторюються, не по­трібно.

  90.

  У ньому ставлять прочерк.

  91.

  Так. Якщо в дисертації використано ідеї або розробки, що належать спів­авторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, здобувач повинен за­значити цей факт і обов'язково вказати конкретний особистий внесок до цих праць.

  92.Як визначається особистий внесок здобувача до праць, які надруко­вано у співавторстві?

  Необхідно вказати, які саме конкретні результати, наведені в кожній пуб­лікації, виконаній у співавторстві, належать здобувачеві (теорема, висновок, математична модель, методика, концепція та ін.). Не дозволяється вказувати тільки процентне відношення участі співавторів у написанні певної праці.

  93.У якій формі повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертації?

  Відповідно до п. 14 "Порядку", а також роз'яснень ВАК України до числа основних публікацій за темою дисертації зараховуються:

  -                   монографії, видані відповідно до вимог ВАК України;

  -                   публікації у виданнях, внесених до переліків наукових фахових видань ВАК України;

  -                   публікації у виданнях, внесених до додаткового списку ВАК України, на підставі висновку відповідної експертної ради ВАК України окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради;

  -                   публікації в іноземних наукових періодичних виданнях;

  -                   публікації в наукових періодичних виданнях, що вийшли з друку до тра­вня 1997 року, на підставі рішення спеціалізованої вченої ради як такі, що ма­ють наукову цінність, є актуальними та надруковані за темою дисертації;

  -                   навчальні посібники (для дисертацій із педагогічних наук); авторські сві­доцтва на винаходи або патенти у визначеній кількості (для дисертацій із при­родничих і технічних наук);

  -                   публікації в електронних Фахових виданнях у визначеній кількості;

  Матеріали конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, зокрема знач­ного обсягу доповіді, також вважаються апробацією результатів дисертаційної роботи, що є обов'язковим, але не зараховується до основних публікацій за темою дисертації.

  94.Чи можна посилатись на особисті наукові праці в дисертації?

  Так. Рекомендовано в основному тексті або в заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача.

  95.Чи потрібно вказувати наукові праці здобувача в списку використа­них джерел?

  Так. Потрібно вказувати з обов'язковим використанням їх у тексті дисертації

  96.Які є прийоми викладу наукових матеріалів?

  В арсеналі авторів дисертаційних робіт найчастіше використовуються такі прийоми:

  -                   послідовний (не закінчивши роботу над попереднім, не переходь до на­ступного розділу),

  -                   цілісний (пишеться весь твір у першому варіанті, потім відбувається йо­го доопрацювання в частинах і деталях);

  -                   вибірковий (опрацював фактичний матеріал - опиши його).

  97.Чому мові й стилю дисертації приділяється така серйозна увага?

  Дисертація є насамперед кваліфікаційною працею А мовностилістична культура дисертації найкраще виявляє загальну культуру її автора.

  98.Що є найбільш характерним для наукового стилю?

  Понятійність, предметність, об'єктивність, логічна послідовність, узагаль­неність, однозначність, точність, лаконічність, переконливість, аналіз, синтез, аргументація.

  99.Які є найважливіші засоби логічних зв'язків і послідовності розвитку думки?

  Існують спеціальні функціонально-синтаксичні засоби зв'язку. Наприклад:

  -                   слова й словосполучення, що вказують на послідовність думки (насам­перед, спочатку, найперше, по-перше, отже, перейдемо до розгляду та ін.);

  -                   заперечення (а, але, проте, тим часом, тоді як);

  -                   перехід від однієї думки до іншої (перш, ніж перейти до..., звернімося до...; необхідно спинитися на …. розглянувши);

  -                   причинно-наслідкові зв'язки (таким чином, завдяки цьому, відповідно до..., крім того);

  -                   висновок (отже, все Сказане дає змогу зробити висновок; як висновок; підсумовуючи, слід сказати… тощо).

  100.У чому суть стилю письмової наукової мови?

  Це безособовий монолог, виклад ведеться від третьої особи. Авторське "я" не використовується. Вираження авторства через "ми" дає змогу відобра­зити власну думку як думку певної групи людей, наукової школи.

   

   

  Контакты

   

  •        (044) 531-53-00
   + 38(098) 581-54-92
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О компании

  В основу создания Информационного центра «Медведь» положен многолетний разносторонний диалог ученых, педагогов высшей школы, практиков разных высших учебных заведений Украины.... Подробнее

  Реклама

   
  Scroll to top