Ukrainian
Ukrainian
Ukrainian

social-facebook-icon

СТРУКТУРА Й ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ – ТОП-50 ЗАПИТАНЬ

  Дисертаційні дослідження супроводжуються в обов'язковому порядку визначеним ВАК України окремим авторефератом Це документ, необхідний для захисту дисертації.

  У докторантів, аспірантів, здобувачів у процесі підготовки автореферату дисертації виникає багато запитань. На окремі з них дамо відповіді, використовуючи нормативні матеріали ВАК України.

  1. Що означає поняття "автореферат "?

  Автореферат — короткий виклад автором своєї наукової праці - дисертації (від грец. "авто" - сам і лат. "реферат" - доповідаю).

  Автореферат дисертації - це стислий, логічний, обґрунтований виклад автором змісту, головних ідей, структури, основних висновків та публікацій дисертації.

  2. З якою метою пишеться автореферат дисертації?

  Це завершальний етап виконання дисертаційної роботи перед поданням її до захисту з метою широкого ознайомлення наукових працівників із:

  • методикою дослідження;
  • фактичними кінцевими результатами (науковою новизною);
  • основними висновками дисертації.

  3. Якою мовою потрібно друкувати автореферат?

  Тільки державною мовою.

  4 Що і як потрібно розкривати а авторефераті?

  В авторефераті потрібно коротко й ґрунтовно розкрити зміст дисертації за розділами, а не за підрозділами У ньому не повинно бути зайвих подробиць, а також інформації, якої немає е дисертації.

  5. Якою має бути структура автореферату?

  Автореферат складається з таких елементів:

  • загальної характеристики роботи;
  • основного змісту;
  • висновків;
  • списку опублікованих автором праць за темою дисертації;
  • анотацій (українською, російською та англійською мовами).

  6. Які рубрики доцільно використовувати в загальній характеристиці роботи?

  У загальній характеристиці роботи потрібно використовувати такі рубрики:

  • актуальність теми;
  • зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами:
  • мета дослідження;
  • завдання дослідження;
  • об'єкт дослідження;
  • предмет дослідження;
  • методи дослідження:
  • наукова новизна одержаних результатів;
  • практичне значення одержаних результатів;
  • особистий внесок здобувача (в разі використання в дисертації ідей або розробок, що належать співавторам);
  • апробація результатів дисертації;
  • публікації.

  7. З якою метою ВАК України чітко визначає головні кваліфікаційні озна­ки загальної характеристики дисертації?

  В авторефераті дисертації обов’язково потрібно чітко, логічно, обґрунтовано й послідовно розкрити зміст названих вище рубрик. Це не формальні ознаки. Вони характеризують не тільки науковий рівень проведеного наукового дослідження, а й ступінь наукової зрілості, самостійності та самоконтролю здобувача. Тільки з цією метою Вища атестаційна комісія України визначила головні ознаки загальної характеристики роботи.

  8. Чи доцільно використовувати інші рубрики?

  Інші рубрики використовувати недоцільно.

  9. Як потрібно розміщувати заголовки рубрик в авторефераті?

  Заголовки рубрик розміщують у підбір із текстом, виділяють напівжирним шрифтом або курсивом.

  10. Що потрібно вказати в рубриці "Структура дисертації"?

  У цій рубриці необхідно вказувати наявність:

  • вступу;
  • певної кількості розділів;
  • додатків;
  • повного обсягу дисертації в сторінках;
  • обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кі­лькості);
  • списку використаних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

  11. Якою має бути основна частина?

  Основна частина автореферату має бути реферативною.

  12. Чи може бути "Вступ" до дисертації ширшим і ґрунтовнішим, ніж ру­брика автореферату "Загальна характеристика роботи "?

  Ні, не може. Текст рубрики автореферату "Загальна характеристика роботи" має відповідати за змістом аналогічній частині вступу до дисертації.

  13. Що потрібно особливо виокремити в обґрунтуванні актуальності теми?

  Досвід свідчить, що актуальність теми обґрунтовується в основному з таких трьох позицій:

  задоволення суспільних потреб у вирішенні проблеми, особливо на користь, України (соціальна значущість);

  ступінь розробленості теми в науковій літературі, вказання того, які питання потребують вирішення;

  доцільність роботи для розвитку галузі науки, її вдосконалення (практична значущість).

  А головне - кількома реченнями розкрити суть наукової проблеми (для докторських дисертацій) або наукового завдання (для кандидатських дисертацій).

  14. Чи потрібно в рубриці "Зв'язок роботи з науковими програмами, пла­нами, темами" вказувати номери державної реєстрації, а також розкривати роль автора у виконанні цих робіт?

  Обов'язково потрібно вказати номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання дисертаційної роботи, а також розкрити роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

  15. Що потрібно вказати в рубриці "Мета дослідження"?

  У рубриці "Мета дослідження" вказується його кінцевий результат і конкретна корисність. Наприклад: науково-теоретичне обґрунтування сутності, закономірностей, функцій, структури, еволюції управління професійною освітою як особливої цілісності й органічної частини освітньої системи в Україні й на цій основі розкриття можливостей використання нагромадженого досвіду в су­часних умовах.

  16. Як і скільки потрібно формулювати завдань дослідження?

  Завдання дослідження мають бути підпорядковані його меті. Як правило, формулюються не менше ніж чотири завдання (для кандидатської дисертації). При цьому використовують такі найбільш прийнятні слова, як:

  • виділити,
  • визначити,
  • виробити,
  • виявити.
  • відпрацювати,
  • встановити,        
  • дати прогноз,
  • дослідити,
  • запропонувати.
  • здійснити,
  • обґрунтувати,
  • охарактеризувати,
  • передбачити, покращити,
  • поширити,
  • проаналізувати,
  • розкрити,
  • розробити,
  • удосконалити,
  • узагальнити.
  • уніфікувати,
  • упровадити та ін.

  Таким чином, завдання дослідження формулюються як перелік дій.

  17. Як подаються висновки в авторефераті?

  Кожен науковий та прикладний висновок слід формулювати чітко й конкретно, відповідно до завдань дослідження. Висновки мають бути ширшими, ніж формулювання наукових положень, які захищаються.

  У прикладних (практичних) висновках слід указати принципи або основу використання того чи іншого результату.

  18. Чи потрібно, щоб розділи або підрозділи відповідали завданням дисе­ртації?

  Це дуже важливо. Назви розділів дисертації мають відповідати конкретним її завданням.

  19. Чи слід зазначати у висновках дисертації про вирішення поставлених завдань?

  В обов'язковому порядку. У загальних висновках слід зазначати про дося­гнення мети й вирішення завдань дослідження, окремі з них засвідчивши ви­сновками до відповідних розділів дисертації.

  20. Чи потрібно подавати перелік методів дослідження?

  Перераховувати їх потрібно, визначаючи, що саме досліджується кожним методом.

  21. Чи потрібно в рубриці "Наукова новизна одержаних результатів" розкривати суть положень?

  Так. Не можна наукові положення подавати у вигляді анотацій, констатації того, що зроблено в дисертації. Кожне наукове положення необхідно чітко фо­рмулювати, розкрити його суть, описати, що вперше отримано, що вдоскона­лено, а що набуло подальшого розвитку. Новими можуть бути тільки ті поло­ження, які сприяють подальшому розвитку науки в цілому або окремих її на­прямів. Важливо розкрити новизну свого наукового результату, особистий вне­сок у збагачення знань.

  22. Які найбільш уживані вислови у формулюванні наукової новизни дисе­ртаційної роботи?

  Для формулювання наукової новизни можна вживати такі фрази:

  вперше:

  - розроблено нову систему... з використанням відомих (нових) принципів...;

  - сформульовано й змістовно обґрунтовано...;

  - створено концепцію, що забезпечує...;

  - доведено залежність між... ;

   удосконалено:

  - методику, в частині..:

  - систему... з використанням виявлених тенденцій..., що полягає в...;

  подальшого розвитку набули:

  - функції державного управління (назвати, які):

  - закономірності процесу розвитку системи державного управління (назвати, які);

  - тенденції (назвати, які);

  - загальна наукова картина розвитку управління, зокрема доповнено й ак­туалізовано такі провідні ідеї та принципи (назвати, які) тощо.

  23. У чому полягає наукова новизна історичних досліджень?

  Наукова новизна досліджень з історії розвитку наукової галузі полягає у введенні до наукового обігу нових наукових джерел, які не використовувалися раніше.

  24. Чи доцільно в науковій новизні багато разів повторювати вислови "вперше розроблено...", "удосконалено...", ''набуло подальшого розвитку..."?

  До цього потрібно підходити помірковано й виважено. Адже поняття "впе­рше" означає, що в науці подібних результатів не було. Тому їх не може бути багато. Краще використовувати фрази: "в такому аспекті...", "в таких умовах це питання раніше не розглядалося".

  Повторювати багато разів указані вище вислови не потрібно, краще їх ви­ділити курсивом, назвати кілька основних положень до кожного й коротко роз­крити їх суть.

  Наприклад: у дисертації вперше:

  доведено за допомогою моделювання залежність між рівнем оподаткування й інвестиційними процесами, що виражається в ...,

  на основі виконаного економічного моделювання виявлено залежність ди­наміки обсягів виробництва за основними галузями промисловості України від змін в обсягах інвестиційних потоків державної о походження й визначено, що....

  25. Чи потрібно включати в рубрику "Наукова новизна одержаних ре­зультатів" опис нових практичних результатів?

  У цю рубрику не можна включати опис нових практичних результатів, отриманих у вигляді схем, алгоритмів, пристроїв, методик. Отримані наукові положення й нові прикладні (практичні) результати - це не тотожні поняття, їх слід розмежовувати.

  26. Чи є потреба виокремлювати в рубрику теоретичне значення оде­ржаних результатів?

  Цього робити не потрібно Усі наукові положення з урахуванням досягну­того рівня новизни є теоретичною основою вирішеного в дисертації завдання або наукової проблеми. Саме за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.

  27. У яких формах може втілюватися практичне значення дисертації?

  Практичне значення дисертації може втілюватися в таких формах:

  • включення матеріалів дослідження в державні стандарти, інструктивно-методичні матеріали відповідних міністерств і відомств;
  • використання в рішеннях міністерств, відомств, методичних центрів ін­формації про завершення дослідження;
  • актів навчальних закладів про впровадження висновків і результатів ди­сертації в навчальний процес (навчальний план, програму, методичні розроб­ки, підручник, навчальний посібник);
  • використання результатів дослідження в установі, організації, закладі, підтвердженого відповідним документом.

  28. Якими документами підтверджується впровадження результатів дослідження?

  Як правило, впровадження результатів дослідження оформлюється ак­том, який підписує керівник установи, де використані матеріали дисертації, із зазначенням конкретних результатів дисертаційної роботи. Обов’язково вказуються реквізити (номер і дата).

  29. Де подавати копії актів і довідок?

  Копії актів (довідок), засвідчені вченим секретарем спецради, подаються в додатках до дисертації.

  30. Що може підтвердити особистий внесок здобувача в роботі, виконаній разом із співавторами?

  Основним документом, який підтверджує особистий внесок здобувача в роботі, виконаній разом із співавторами, є висновок організації, де виконувалась дисертація. У протоколі зазначається факт наявності співавторів здобу­вача, якщо вони є, які саме конкретні результати, наведені в кожній із публіка­цій, виконаних у співавторстві, належать здобувачеві (висновок, суть поняття, методика та ін.)

  31. Чи дозволяється вказувати участь співавторів у виконанні певної роботи лише у відсотках?

  Не дозволяється.

  32. Якщо відсутні опубліковані наукові праці разом із співавторами, то чи потрібно виокремлювати в авторефераті рубрику "Особистий внесок здобувача"?

  У разі відсутності наукових праць, опублікованих разом із співавторами, особистий внесок здобувача зазначати в авторефераті не потрібно.

  33. Чи потрібно в рубриці "Апробація результатів дисертації" розкривати впровадження результатів дослідження?

  Результати впровадження потрібно розкривати в рубриці "Практичне значення отриманих результатів".

  У рубриці "Апробація результатів дисертації"' зазначається, на яких науко­вих з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах (вказуються їх назви) опри­люднені результати досліджень, включених до дисертації

  34. Чи потрібно до автореферату вводити висновки?

  У всіх випадках до автореферату доцільно вводити висновки й відображати в ньому кінцеві результати

  35. Із чого мають починатися висновки?

  Висновки починаються з формулювання наукового завдання або проблеми, наприклад: "У дисертації теоретично узагальнено й подано нове вирішен­ня наукового завдання (або наукової проблеми), що виявляється в ... (далі слід вказати, якими саме є наукове завдання (для кандидатської дисертації) або про­блема (для докторської дисертації), як вони вирішені та для чого призначені)".

  36. Чи потрібно у висновках наводити рекомендації щодо використання результатів дослідження?

  У висновках необхідно обґрунтувати вірогідність результатів, обов'язково викласти рекомендації щодо їх використання.

  37. Як потрібно подавати список опублікованих праць здобувача?

  Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації подають відповідно до вимог державного стандарту, обов'язково вказуючи назви праць і прізвища всіх співавторів, у такому порядку;

  • монографії;
  • брошури;
  • статті в наукових фахових виданнях;
  • авторські свідоцтва;
  • статті, депоновані й анотовані в наукових журналах;
  • тези доповідей;

  38. Якою мовою пишуться анотації?      

  Анотації пишуть українською, російською та англійською мовами.

  39. Яким має бути обсяг анотацій?

  На вибір здобувача анотація англійською або російською мовою має бути розгорнутою, обсягом 2 сторінки тексту (до 5 тис. друкованих знаків) і містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи.

  Дві інші анотації ідентичного змісту повинні мати обсяг до 0,5 сторінки (до 1200 друкованих знаків).

  40. За якою формою складаються анотації?

  • Анотації складаються за такою формою:.
  • прізвище та ініціали здобувача;
  • назва дисертації;
  • вид дисертації (рукопис, монографія);
  • науковий ступінь;
  • спеціальність (шифр і назва);
  • установа, де відбудеться захист;
  • місто, рік;
  • основні ідеї, результати та висновки дисертації.

  41. Якою має бути кількість ключових слів?

  Загальна кількість ключових слів має бути не меншою трьох і не більшою десяти.

  42. Як подають ключові слова?

  Їх подають після кожної анотації відповідною мовою в називному відмінку, друкують у рядок, через кому.

  43. Чи потрібно в авторефераті окремим розділом наводити положен­ня, які виносяться на захист?

  Ні, не потрібно. Здобувач захищає всі положення, які відображені в авторефераті, зокрема висновки, наукову новизну.

  44. За якими правилами необхідно складати бібліографічний опис посилань у списку використаних джерел у дисертації?

  Бібліографічний опис складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи:

  • ГОСТ 7.1.-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления",
  • ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила";
  • Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2000 - № 2:
  • Довідник здобувача наукового ступеня. -К., 2004.

  Дотримання здобувачами вимог чинних стандартів є обов'язковим.

  45. Чи потрібно у списку використаних джерел відокремлювати назви вітчизняних джерел від зарубіжних?

  Якщо список використаних джерел складено в порядку їх згадування в тексті дисертації, а саме такий порядок рекомендований ВАК, то вітчизняні дже­рела від зарубіжних не відокремлюються. Якщо здобувач застосовує порядок розміщення використаних джерел за абеткою, то спочатку розміщують назви джерел на кирилиці, а потім - на латиниці.

  46. Чи регламентується кількість використаних джерел у нормативних документах?

  Ні. Кількість використаних джерел у нормативних документах не регламе­нтується.

  Досвід показує, що здобувач у процесі роботи над дисертацією опрацьовує вітчизняні й зарубіжні літературні джерела, закони, постанови, дисертації, автореферати дисертацій, нормативні документи й використовує їх у тексті дисертації та автореферату. Тому менше 150 їх не може бути. Крім того, огля­ду літератури відводиться окремий розділ дисертації,

  47. Що є найбільш характерним для наукового тексту?

  Цілісність, смислова завершеність, послідовність і взаємозв'язок.

  48. Яким має бути обсяг автореферату?

  Обсяг автореферату (без обкладинки і анотацій) для кандидатської дисертації не повинен перевищувати 16 і бути меншим 14 сторінок (0,9 та 0,7 авторських аркуша відповідно), для докторської - відповідно 32 і 30 сторінок.

  Автореферат друкується в текстовому редакторі Word з розміром шрифту 14 пунктів та одинарним міжрядковим інтервалом, з розміщенням від 40 до 44 рядків на сторінці.

  49. Як потрібно оформляти титульну сторінку автореферату дисер­тації?

  Згідно з вимогами ВАК України, викладеними в розділі 5 "Основних вимог до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій", на лицьовому боці обкладинки автореферату подаються: назва організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту: індекс УДК; прізвище, ім'я, по бать­кові здобувача; назва дисертації: шифр і найменування спеціальності за пере­ліком спеціальностей наукових працівників; підзаголовок "Автореферат дисер­тації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь науки)", місто, рік.

  50. Що потрібно вказувати на зворотному боці обкладинки автореферату?

  На зворотному боці обкладинки автореферату вказуються організація, в якій виконане дисертаційне дослідження; науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали наукового керівника або консультанта, місце його роботи й посада; наукові ступені, вчені звання, прізвища та ініціали офіційних опонентів, місця їх роботи та посади; назва провідної установи із зазначенням підрозділу (кафедри, відділу), де розглядатиметься дисертація; дата і час проведення за­хисту. шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено; бібліотека, в якій можна ознайомитеся з дисертацією; дата розсипки автореферату; підпис ученого секретаря спеціалізованої вченої ради.

  Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і видають у

  вигляді брошури тиражем 100 примірників.

  Формат видання автореферату має бути 145x215 мм, його текст друкується з обох боків аркуша.

  На авторефераті необхідно вказати вихідні дані друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з державним стандартом.

  Дозвіл на друкування автореферату дає спеціалізована вчена рада, коли приймає дисертацію до захисту. Але розсилати його можна лише після публікації повідомлення в "Бюлетені Вищої атестаційної комісії України" чи додатку до нього - журналі "Науковий світ".

  Контакты

   

  •        (044) 531-53-00
   + 38(098) 581-54-92
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О компании

  В основу создания Информационного центра «Медведь» положен многолетний разносторонний диалог ученых, педагогов высшей школы, практиков разных высших учебных заведений Украины.... Подробнее

  Реклама

   
  Scroll to top