Ukrainian
Ukrainian
Ukrainian

social-facebook-icon

Аналіз ВАК 2010: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВАК УКРАЇНИ У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТА ТА ДОКТОРА НАУК. Частина 2.

   

  Огляд літератури, обґрунтованість результатів та планування експериментів

   

  Застарілість літературних джерел, надмірне використання підручників

  "Із 154-х бібліографічних посилань, використаних в огляді літератури, лише 14 опубліковано впродовж останніх 10 років, решта30-40-річної давності. Літературний огляд не обґрунтовує актуальність і напрям обраних досліджень, а у підрозділі 1.2 переписано із підручників 50-70-х років минулого сторіччя загальновідомі істини …, наводяться деякі дані, які в експериментальній частині не використовуються".

  К.с.-г.н., 02/07

  "Автором не опрацьовано й не використано понад 50 фундаментальних робіт із теми дисертації, опублікованих в різні роки…Із 317 найменувань у списку літератури є лише 25 робіт за останні 5 років (2000-2004 pp.), серед яких лише 4 роботи вітчизняних науковців за темою дисертації." (тема диертації: «Закономірності розміщення та основи прогнозу золоторудних формацій центральної частини Українського щита»)

  Д.геол.н., 03/07

  Застарілість літературних джерел, надмірне використання підручників, не аналізуються роботи зарубіжних авторів

  "У тексті … є багато посилань на авторитетних науковців, як вітчизняних, так і російських. Але серед наукових джерел фактично немає видань європейських і американських дослідників організованої злочинності, так само як і матеріалів міжнародних конференцій, звітів міжнародних центрів і асоціацій з вивчення організованої злочинності. Тим самим сучасні наукові здобутки розвинених країн у зазначеній сфері лишаються поза увагою автора".

  Д.ю.н., 04/07

  "Список використаних джерел, який містить 122 роботи, свідчить про велику увагу до окремих авторів наукових праць: Iмас Є.В. —24 праці, Саблук П.І. — 9, Лукiнов І.І. — 5, тобто — 38".

  К.е.н., 01/08

  "У першому роздiлi, де подається аналіз літературних даних, фактично не розглядаються джерела, пов’язані з обраним напрямом досліджень. Значна кiлькiсть розглянутих джерел — це підручники, навчальні посібники, понад 30 з яких видано у 1963—1978 рр. Саме тому в роботі немає чітко визначених напряму досліджень, мети роботи та постановок завдань".

  Д.т.н., 01/08

  Огляд літературних джерел за темою дисертації дуже вузький, із посиланнями на маловідомих авторів, які публікувалися не в спеціалізованих економічних виданнях. Аналізовані публікації більшою мірою відображують не вітчизняні дослідження, а згадувані вітчизняні – вийшли друком до 2000 року. Однак найінтенсивніше сектор особистих селянських господарств почав розвиватися після грудневого 1999 року Указу Президента України щодо прискорення земельної реформи. Посилання на літературні джерела в тексті не збігаються з номерами, авторами та назвами у списку літератури в кінці роботи”.

  К.е.н., 10/08

  Застарілість літературних джерел та інше

  (продовження)

  «завищений обсяг списку літератури (38 стор., ~ 13% обсягу дисертації), до того ж публікацій, які безпосередньо стосуються теми дисертації, в переліку немає»

  Д.т.н, 05/08

  «У дисертації зовсім немає посилань на широковідомі праці світової наукової спільноти в галузі оцінювання ризику негативного техногенного впливу на здоров'я населення, виконані за останні десять років. Тому завдання дослідження поставлені без належного обґрунтування».

  Д.т.н., 03/09

  "…на стор. 123 написано: «У лісових біогеоценозах степової зони роль мурах у зооценозі досліджена недостатньо», при цьому він посилається на роботу 1965 року. Але з цієї теми за останні 40 років написано понад десяток робіт".

  Д.б.н., 10/09

  Недоліки в огляді та аналізі літератури

  "Теоретична частина дослідження, особливо перші два розділи, є швидше поверховим реферативним оглядом загальнопедагогічної літератури, ніж теоретичним аналізом проблеми. Вони містять переважно загальні фрази про митну службу взагалі без усебічного розгляду проблеми формування компетентності".

  Д.б.н., 09/07

  "Розділ 1 дисертації є реферативним оглядом літератури без наведення результатів глибокого критичного аналізу наукових здобутків дослідникiв, котрі займалися цією проблематикою. Крім того, зовсім немає аналізу наукових робіт зарубіжних авторів, не розглядається досвід провідних країн, які є лідерами у видобутку нафти й газу." Це не дало змоги Здобувачеві проаналізувати світовий досвід i визначити світовий рівень вирішення поставленого наукового завдання i, відповідно, місце власного дослідження в загальносвітовому контексті… "Результатом такого недбалого аналізу літературних джерел стало те, що в роботі немає чітко визначених напряму досліджень, мети роботи та постановки завдань".

  К.т.н., 01/08

  "Список літератури (1087 джерел) дивує своїм обсягом (робота, начебто, претендує на експериментальну, а не на компілятивну) і займає 100 стор., хоча деякі цитовані джерела мають сумнівний стосунок до теми дисертаційних досліджень".

  Д.б.н., 10/09

  Застарілість фактичного матеріалу

  "У розділі 4… матеріал викладено непослідовно, без будь-якого плану. Розділ не спирається на авторські дослідження, містить матеріал багатьох дослідників …, на які посилається сам автор. Матеріал розділу застарілий, оскільки фактичний матеріал 2001 року (розділ майже без змін переписаний із роботи автора за 2001 р.) не є науковою новизною в 2005 році".

  Д.геол.н., 03/07

  Необґрунтовані твердження, незабезпеченість фактичним матеріалом, невдало вибрана чи подана методика дослідження

  Дисертант робить висновок «как показывают наши исследования, в Украине каждая пятая организованно-преступная группировка была сформирована ситуативно-договорным способом» (с. 26). Не зрозуміло, на підставі яких саме досліджень автор дійшов саме такого висновку. Викликають заперечення висновки дисертанта з якихось абстрактних матеріалів кримінальних справ без посилання на конкретні результати їх узагальнення.

  Текст … перевантажений загальними судженнями, які не мають наукової ваги, наприклад: «В результате проведенных исследований нами установлено, что планирование преступной деятельности, тщательная подготовка и разработка преступных акций обеспечивает организованным преступным образованиям длительность и стабильность организованной преступной деятельности»

  Це суперечить вимогам п. 1.4. «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій»: «В дисертації необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології».

  Д.ю.н., 04/07

  "Рецензія експерта, яка здійснювалася в чотири етапи, негативна … Другий етап зроблено запит у господарство, де виконувалися дослідження, про поголів'я досліджуваних тварин. Отримані дані не підтвердили матеріали, що наведені в дисертації. Виявлено розбіжності в кількості тварин, які фактично були на той час в господарстві, з даними, наведеними в дисертації.

  Третій етап дисертанта було викликано на засідання експертної ради ВАК України, на якому вона не дала переконливих відповідей і пояснень на більшість запитань, зокрема пояснення здобувача щодо залучення до досліджуваних тварин поголів'я з особистих господарств є неправильним. Четвертий етап – аналіз первинної документації досліджень, який показав, що встановити відповідність первинної документації даним дисертації не є можливим, оскільки в надісланих матеріалах немає таких документів…".

  К.с.-г.н., 12/07

  "…бiльшiсть досліджень виконано методично неправильно, оскільки за тривалий період формування вибірки (1970— 2006 рр.) змінилися не лише умови годівлі, а й генотипи та породи".

  К.с.-г.н., 01/08

  "…хоча основним завданням дисертації було з'ясування індивідуально-психологічних властивостей учнів, ніякі саме індивідуальні властивості в роботі не розглядалися, а був лише разовий зріз знань учнів, які навчаються в різних учителів. Замість того, щоб послідовно дослідити тих самих дітей упродовж трьох років (із 7 до 9 років) і вивчити, які в них відбуваються зміни залежно від того, займаються вони спортом (і яким) чи ні, було просто розглянуто різних дітей різного віку із різних шкіл і з різною генетичною спадковістю та, відповідно, з різними індивідуально-типологічними властивостями".

  К.б.н., 12/07

  "У роздiлi 8 за відомими методиками розраховано можливі вiдверненi екологiчнi збитки. Оскільки вихiднi дані для розрахунків сумнiвнi, то й результати сумнiвнi".

  Д.т.н., 01/08

  "У п. 3.2 немає опису методики досліджень, що не дає змоги оцінити та підтвердити правомірність наукових результатів у п. 3.3".

  К.т.н., 06/09

  "Прикладні дослідження технологічних процесів виготовлення паливних гранул і брикетів виконано на інженерному рівні. Немає питань планування досліджень, формалізації результатів досліджень, оцінювання достовірності одержаних результатів тощо".

  К.т.н., 07/09

  "Не зрозуміло, з якою метою автор розробляє програмний продукт на старовинній мові ФОРТРАН для розв'язання рівнянь, тоді як відома низка сучасних програмних продуктів, наприклад Дайна, АНСИС, KOSMOS й інші, що забезпечують ефективніший розв'язок таких задач".

  К.т.н., 09/09

  Необґрунтовані твердження, незабезпеченість фактичним мате­ріалом, невдало вибрана чи подана методика дослідження
  (продовження)

  1. "Проведені 1350 дослідів (дані таблиць 4.10 та 4.11) демонструють не трофічні зв'язки, а харчові потенції Pterostichus melanarius. Якщо в експерименті туруну пропонували одну єдину потенційну жертву, то вибір у нього був невеликий - або спробувати з'їсти (хоча б частково), або здохнути від голоду. Крім того, «смачні» личинки травневого хруща (поїдання 100%) турунам у природних умовах не трапляються, оскільки мешкають у ґрунті. При цьому спочатку (стор. 109) пишеться, що в одному експерименті Carabus cancellatus з'їв Pterostichus melanarius, а в іншому - був з'їдений останнім. А вже на наступній сторінці написано, що «У лабораторних експериментах найактивніше імаго цього виду [мається на увазі Pterostichus melanarius] поїдаються Carabus cancellatus. Тобто загальний висновок робиться лише за даними одного випадкового експерименту з однією особиною".

  2. "…У підрозділі 5.1 здобувач пише, що досліджував природні лісові біогеоценози у південній частині Донецької області. Але там немає природних лісів - є лише штучно створені".

  3. "На стор. 198 дисертант пише, що дослідження проводилися впродовж двох років, однак далі за текстом порівнянь результатів спостережень, отриманих у різні роки, немає зовсім. Тому логічно припустити, що, або відмінності між даними за різні роки настільки суттєві, що «псують картину», або частина дослідних ділянок вивчалась у 2002 році, а частина - у 2003 році, оскільки на стор. 208 автор згадує результати досліджень саме 2002 року. Обидва варіанти свідчать про абсолютну методологічну некоректність проведених досліджень і ставлять під сумнів виявлені закономірності. Зазвичай аналогічні дослідження проводять упродовж 5-10 сезонів, обов'язково враховуючи при цьому ще й специфіку погодних умов кожного року".

  4. "Наступний підрозділ роботи «Вплив підтоплення шахтними водами на структуру герпетобію лісових біогеоценозів» взагалі фікція. Вочевидь, автор не розуміє методології екологічних досліджень. Щоб дослідити дію будь-якого чинника, його треба вичленити, тобто зафіксувати однакову інтенсивність інших чинників. Досліджуючи вплив підтоплення, слід порівнювати, по-перше, клімаксні угруповання, а по-друге, структуру угруповання до підтоплення та після підтоплення або структуру двох максимально фенологічно подібних угруповань, одне з яких зазнало підтоплення, а інше - ні. Проте автором було досліджено 9 угруповань, кожне з яких перебуває в зоні підтоплення. Навіть порівняння екологічних характеристик (у даному випадку структури герпетобію) густозаселених, урбанізованих, техногенно забруднених і штучно трансформованих територій з природоохоронними територіями не дасть змоги вичленити вплив єдиного чинника, зокрема підтоплення шахтними водами. Тому висновок, що «під впливом підтоплення шахтними водами аренних лісових біогеоценозів Західного Донбасу спостерігається трансформація ценотичної структури герпетобію» в цій роботі є безпідставним".

  5. "Останній підрозділ розділу 6 … нагадує … популярний переказ давно відомих урбоекологічних закономірностей. Підрозділ написано у формі літогляду, однак посилань у тексті практично немає. Найкраще цей підрозділ характеризується такою цитатою (стор. 265): «більшість екосистем території мегаполіса (м. Дніпропетровськ) перебуває під щільним тиском випасання худоби, сінокосіння, підстилку регулярно спалюють...».

  Д.б.н., 10/09

  Необґрунтовані твердження, невдало вибрана чи подана методи­ка дослідження
  (продовження)

  "…у схемі досліду немає сорту, відзначеного за стандарт (контроль) для даної зони, також немає контролю з норм висіву та удобрення. Брак контрольних варіантів не дає змоги встановити достовірність отриманих результатів і переваги досліджуваних сортів над іншими для даної зони. У рослинництві прийнято, що строки сівби визначаються температурою ґрунту на глибині заробки насіння, а не календарними термінами, як зазначає здобувач ... в дисертації немає: аналізу метеорологічних умов у роки проведення досліджень, оцінки типовості метеорологічних показників вегетаційних періодів у роки проведення досліджень; … програм і методик проведення досліджень (дослід, представлений у Розділі 2, постав­лено методично неправильно)".

  К.с.-г.н., 02/10

  Необґрунтовані твердження, незабезпеченість фактичним матеріалом та ін.

  (продовження)

  Багато пропозицій дисертанта є нереальними … „В зв'язку з цим на кожному підприємстві повинна бути створена група експертів-консультантів, які б володіли методами планування, обліку, контролю, аналізу, прогнозування і прийняття управлінських рішень…”. Очевидно, що практична реалізація зазначених пропозицій неможлива насамперед тому, що в даний час на більшості сільськогосподарських підприємств працює, як правило, один-два облікових працівники й немає жодного економіста”.

  К.е.н., 12/08

  Цей порівняльний аналіз подано в табл. 1.1. на стор. 29-32 без жодних пояснень, висновків чи пропозицій у контексті удосконалення механізмів регулювання діяльності ОСГ.”

  К.е.н., 10/08

  "У тексті є посилання та рисунки з робіт, яких немає в списку використаних джерел…"

  Д.геол.н., 03/07

  "… у дисертації теоретично не обґрунтовано і не підтверджено експериментальними дослідженнями зоотехнічні вимоги та параметри до машин і обладнання; достовірність отриманих результатів викликає сумнів, оскільки в більшості таблиць не наведено матеріали статистичної обробки даних і вірогідність різниці; положення про новизну отриманих результатів є дискусійними, позаяк базуються на даних досліджень, основна частина яких виконана до 1992 р."

  Д.с.-г.н., 03/08

  Твердження про те, що отримані здобувачем результати «дозволяють вирішити проблему забруднення атмосферного повітря» не витримує критики, бо такі висновки абсолютно не випливають зі змісту роботи.”

  К.т.н., 04/08

  Необґрунтовані твердження, незабезпеченість фактичним матеріалом та ін.

  (продовження)

  "…розділ 4 не містить аналізу того, що конкретно роблять українські підприємства з метою зниження ризику. Наведені за бізнес-планами підприємств розрахунки мають ілюстративний, а не аналітичний характер. Матеріал параграфа 4.5. присвячено аналізу використання виробничої бази підприємства, не має прямого зв'язку з проблематикою інвестицій і їх ризикованістю".

  Д.е.н., 04/09

  "Матеріалом дослідження слугують дані національної статистики України (здебільшого збірники Держкомстату) та дані бізнес-планів чотирьох промислових підприємств і двох відділень комерційних банків. Це недостатньо для матеріалу докторської дисертації, оскільки її висновки та рекомендації мають ґрунтуватися на аналізі широкого матеріалу принаймні галузевого чи регіонального рівня, а не обмежуватися даними кількох підприємств, що належать до різних галузей промисловості, критерії добору яких і релевантність висновків аналізу яких для економіки загалом чи галузі авторкою не формулюються".

  Д.е.н., 04/09

  "Незрозумілою є пропозиція автора (с. 196) нейтралізувати хмару метану, що мігрує, ортофосфорною кислотою, яка сама по собі є токсичною речовиною (ІІ клас небезпечності). При цьому автор зовсім не враховує швидкість протікання реакції в цих умовах і не оцінює повноту її протікання. Достовірність результатів досліджень, проведених у роботі, абсолютно нічим не підтверджена (крім даних, наведених на с. 85-86 - порівняння з результатами, отриманими аналітичним шляхом)".

  К.т.н., 09/09

  Необґрунтовані твердження, незабезпеченість фактичним матеріалом та ін.

  (продовження)

  "…таблиці 1.2 та 1.3, в яких наведено дані з приводу біомаси різних компонентів, містять числові показники, які не мають жодних ознак достовірності (не вказано ні рівень значущості даних, ні межі довірчого інтервалу «середньої біомаси домінантних таксономічних груп»)".

  Д.б.н., 10/09

  "Просто абсурдом можна вважати таке речення в підрозділі 2.7 (стор. 45): «Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 675-р «Про схвалення Концепції...» біорізноманіття України нараховує понад 70 тисяч видів». Тобто Розпорядженням встановлено кількість видів живих істот на території України".

  Д.б.н., 10/09

  Коментар від ІнМАД:

  1. Є можливість, якою зобов’язаний скористатись кожен Здобувач – це вивчення усіх авторефератів, які є в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. Цей ресурс доступний за адресою http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html ("Пошук в електронному фонді"). Пошук можна здійснювати і по авторах, і по словах з тексту. Можна переписати ("скачати") собі та вивчити кожен автореферат. У разі знайдення дійсно цікавих та споріднених робіт варто ознайомитись із самими дисертаціями у бібліотеці. Для цього слід звернутись у відділ аспірантури та докторантури ІнМАД та отримати рекомендаційний лист до директора Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, інакше Вам ці матеріали не дадуть.

  2. Варто вказувати усі статистичні дані, що підтверджують достовірність проведеного аналізу та ін.

  3. Слід приділяти чималу увагу опису методики дослідження з урахуванням останніх напрацювань із проблематики, що розглядається.

  4. Слід відповідально відноситись до формулювання тверджень, які претендують на висновки. Варто їх формулювати таким чином, щоб уникати їх подвійного (некоректного) розуміння.

  Є рисунки з робіт, яких немає у списку джерел

  "У тексті дисертації на cтop. 5 здобувачка посилається на праці 43-х дослідників, але, як виявилося, на 27 авторів немає посилань у списку використаної літератури та тільки 1 із 43 займався аналізом проблем дослідження художньої літератури у вихованні учнів".

  К.пед.н., 03/07

  Зазначено відомих вчених, але не наведено їх роботи, або вони не займались даною проблематикою

  Визначаючи теоретичну базу дослідження, автор спирається на ряд вихідних положень педагогіки та психології, розроблених 18 провідними вченими. Водночас 12 із них не вказані у списку літератури. Із 5 авторів, які досліджували проблеми «сприймання дітьми художнього твору», у списку літератури не зазначений жоден. Залишається зовсім не зрозумілим, яким чином автор визначав теоретичні основи свого дослідження.

  К.пед.н., 03/07

  На с. 4 автореферату перелічені праці відомих учених, які послужили основою дисертаційного дослідження. Але ознайомлення із цим переліком свідчить, що дисертант не знає робіт учених, на які посилається.

   

  Д.ю.н., 04/07

  Стверджується, що робота робиться вперше

  "Автор у вступі зауважує, що «… наукові доробки, метою яких було б використання культурних здобутків української та світової художньої літератури у контексті нашого предмета дослідження фактично відсутні». Це твердження не збігається з дійсністю. В електронному каталозі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського ми виявили 32 дисертації, які безпосередньо стосуються виконаної роботи. У списку літератури, використаної Здобувачем, тільки 5 авторефератів і одна дисертація із цих тридцяти двох робіт. Із цього погляду дисертація не відповідає п. 3.4. «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій».

  К.пед.н., 03/07

  Невдало обґрунтована актуальність дослідження у розд. 1

  "Із матеріалів розділу 1 не випливає, що наявні моделі, які описують поширення твердих речовин в атмосфері, не дають змоги розв'язувати завдання, пов'язані з екологічною безпекою".

  К.т.н., 09/09

  Термінологія

  "У роздiлi 2 автором дисертації застосовано багато термiнiв, зокрема «еколого-економiчнi показники», «еколого-економiчна ефективнiсть», «еколого-економiчний оптимум», при цьому визначення понять та того змісту, який вкладає в них дисертантка, немає… економічна наука не використовує поняття «затрати», тому на рис. 4.3 повинні відбиватися «витрати». На іншому рисунку на одній i тій самій осi ординат вiдкладенi разом «витрати i збитки», хоча це зовсім рiзнi фiнансовi показники".

  К.т.н., 01/08

  «У дисертації використано багато термінів, пов'язаних із екологічною безпекою, зокрема: «екологічно чистий спосіб», «екологічно безпечний матеріал», «екологічно чистий матеріал», «екологічно безпечна технологія», «екологічно чистий метод», «екологічно чистий процес», при цьому визначення цих понять і того змісту, який вкладає в них автор, немає.

  К.т.н., 04/08

  Термінологія

  (продовження)

  «Здобувач не має чітких уявлень про різні типи ризиків, які він широко використовує в роботі: екологічний ризик, ризик для здоров'я населення, радіаційний і техногенний ризики. У дисертації не розкрито зв'язок між екологічною безпекою та ризиком».

  Д.т.н., 03/09

  "У параграфі 2.2 здобувач претендує на те, що вона запровадила поділ ризику за розміром збитків на допустимий, критичний і катастрофічний (с. 150-152), оскільки жодних посилань на інших авторів тут не наводиться. Проте такий поділ є давно відомим і широко застосовується навіть у навчальній літературі (див. …), а також наводиться в багатьох довідниках (див. …)".

  Д.е.н., 04/09

  "Наведені в роботі у великій кількості малюнки, які автор називає осцилограмами, насправді являють собою розрахункові графіки, які автор часом називає «розрахункові осцилограми».

  К.т.н., 06/09

  "…часто брикети називає гранулами (рис. 5.18, 5.19) і навпаки (рис. 6.1), де наведено схему виробництва брикетів, а підписано, що гранул. Це засвідчує недостатню фахову підготовку здобувача".

  К.т.н., 07/09

  "…трапляються такі абсурдні твердження, як «побудову моделі починають з оптимальних умов, послідовно її ускладнюючи». При цьому автор не конкретизує, що він розуміє під «оптимальними умовами». В іншому місці подано таке чесне висловлювання (стор. 77): «бачимо, що моделювання популяцій комах у пакеті програм Microsoft Excel досить складна операція». По-перше, моделювання - це не операція, і математично моделюють не популяцію, а її динаміку чи інші властивості. По-друге, моделювання за допомогою готового пакета не таке вже й важке, але потребує певних навичок і зусиль, і з ними автор, насправді, не впорався".

  Д.б.н., 10/09

  "коефіцієнти парної кореляції … автор некоректно називає "парні коефіцієнти кореляції".

  Д.б.н., 10/09

  "…здобувач зовсім не володіє термінологією спеціальності, за якою захищає дисертацію, наприклад, плутає поняття "величина" і "значення фізичної величини".

  К.т.н., 01/10

  Термінологія

  (продовження)

  1. "сорт будь-якої культури, зокрема і льону, не має продуктивності, продуктивність мають рослини цього сорту".

  2. "Автор використовує термін «бажану» до якісних показників рослин (висновок 2), хоча на якісні показники трести льону є державні стандар­ти, які регламентують висоту льону-довгунця та технічну довжину".

  К.с.-г.н., 02/10

  1. "Автор недбало ставиться до визначення понять «якість», «ефективність» і «резуль­тативність», плутаючи їх і об'єднуючи, що суперечить ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів".

  2. "…ефективність залишається ви­ключно економічним показником діяльності, а якість - характеристикою ступеня задоволення вимог. Запропоновані ж у дисертації методи оцінювання ефективності та конкурентноздатності охоплюють різні параметри якості ОП (стор. 218, 219, 234, 236). Так, показники ефективності та конкурентноздатності, встановлені автором (наприклад, «зручний розклад занять», «забезпечен­ня співробітників їдальнею», «кадрове забезпечення» чи «навчально-методичне забезпечення» тощо), є набором показників якості ОП ВНЗ" (ОП – "освітні послуги").

  К.т.н., 04/10

  Коментар від ІнМАД: Використання фахової термінології є однім із підтверджень Вашого статусу науковця з даної спеціальності. Слід вживати саме властиву даній спеціальності термінологію, уникати термінологічних запозичень з інших спеціальностей та наук. Усі невластиві даній спеціальності терміни обов’язково слід розшифрувати (дати визначення) з посиланням на вагомі джерела (найкраще посилатись на державні стандарти України, якщо таких немає – тоді на монографії відомих авторів). Свої терміни слід розшифрувати обов’язково. Іноді такі терміни у визначеннях радять виділяти курсивом. Те саме стосується абревіатур (скорочень). Треба уважно відноситись до вживання ключових термінів, особливо у висновках.

  Інше

  У тексті дисертаційної роботи відзначено наявність "…надміру цитованого (і часто повторюваного) матеріалу (на с. 11-12, 13, 28, 29 та ін., обсяг цитат перевищує 1/3 й ½ сторінки)".

  К.філол.н.

  Недотримано правил посилань на літературні джерела; у жодному із посилань автор не вказує сторінок твору. За встановленими вимогами, якщо використані джерела мають велику кількість сторінок, необхідно точно вказати їх номери.

  К.е.н, 06/08

  У роботі немає кількісних і якісних показників, які підтверджують, що метод МРТ більш інформативний, ніж рентгенологічний, особливо на ранніх стадіях захворювання на ревматоїдний артрит (РА). Немає об'єктивної порівняльної оцінки можливостей методів МРТ і рентгенологічного на підставі оцінки їхньої ефективності. А також не наведено кореляції даних МРТ і рентгенологічного методу зі стадіями та ступенем активності процесу РА”.

  К.мед.н.. 09/08

  Розробленню інформаційної технології АРМ геолога присвячено розділ 4. Цей розділ мав би стати головним у дисертації, виконаній зі спеціальності «Інформаційні технології». Проте у перших трьох підрозділах наведено опис готового виробу, наводиться відома інформація щодо функціонування інтерфейсу І2С. Тут не йдеться про якісь дослідження”.

  К.т.н., 09/08

  „Результати власних спостережень автора викладено приблизно на 40 сторінках, проте і тут дисертант наводить велику кількість літературних відомостей”.

  К.мед.н., 09/08

  Інше

  "Як і в основному тексті, так і у додатках немає жодного прикладу числових розрахунків, які підтверджують отримані результати".

  К.т.н., 06/09

   

  Структура роботи та її оформлення

   

  Невдала
  або немає логічної послідовності у структурі

  "Немає логічної послідовності й у викладі основного змісту дисертації. Зокрема розділу 3 повинні передувати розділи 4, 5, 6, оскільки розділ 3 має ґрунтуватися на результатах досліджень, висвітлених у розділах 4-6, і є логічним продовженням цих розділів".

  Д.геол.н., 03/07

  У плані дисертації пункт 1.4. є недоречним. Питання про теоретичну модельповинно відкривати II розділ, оскільки воно не підпорядковується назві І розділу.

  На стор. 9 дисертації необхідно спочатку провести аналіз літератури з проблеми, а потім визначати, що залишилося поза увагою. А не навпаки, як це зроблено в дисертації. Таким чином втрачається логіка міркувань.

  Назви окремих розділів виходять за межі (розділ І) або не стосуються предмета дослідження (розділ IV).

  Д.б.н., 09/07

  "…розділ II подано без поділу на підпункти, суцільним текстом; цей розділ займає понад 70 сторінок роботи (загальний обсяг - 172 с, розділ І - 32 с, розділ III - 50 а), проте деякі виокремлені підпункти інших розділів займають лише по 2-3 сторінки (див. 3.1.; 3.2.).

  К.філол.н., 12/07

  «обсяг першого розділу перевищує рекомендовані норми (20% від загального обсягу роботи)».

  К.т.н., 04/08

  "Немає власних теоретичних розроблень і навіть відповідного розділу в дисертаційній роботі".

  К.т.н., 07/09

  Використання чужих результатів або результатів власної канд. дис. у своїй докт. дис. за межами розд. 1

  "У розділі 4 … Таблиці й рисунки, що характеризують фактичний матеріал, є ксерокопіями з робіт кількох інших авторів, на що і вказує в посиланнях сам автор".

  "…Розділ 7 «Концепція…» має описовий характер і ґрунтується на загальновідомих у літературі та практиці геолого-пошукових робіт рекомендаціях, а не на дослідженнях дисертанта".

  Д.геол.н., 03/07

  "Розділ 3 є оглядом літературних джерел, причому на рiвнi застарілих пiдручникiв i монографійЧетвертий розділ практично цілком побудовано на літературних данихСьомий розділ присвячено вивченню … Значною мірою в роздiлi використано напрацювання автора з кандидатської дисертації…".

  Д.т.н., 01/08

  Відповідність назв заголовків темі, об’єкту

  "Назва розділу 6 … не відповідає об'єкту дослідження".

  Д.геол.н., 03/07

  „Назва підрозділу 1.1. в роботі не збігається з таким у Змісті.

  Назва п. 1.3 «Методичні аспекти обліку витрат на виробництво продукції скотарства» не відповідає змісту викладеного матеріалу, де в основному розглядається сутність і класифікація витрат”.

  К.е.н., 12/08

  Помилки у важливих місцях тексту

  "Викликає подив той факт, що в дисертації висновки 4 та 5 дослівно повторюють одне одного (огріхи редагування), тоді як в авторефераті висновок 5, на відміну від висновку 5 у дисертації, має зовсім інший текст. Отже, в авторефераті виклад висновків формально більш достовірний".

  Д.геол.н., 04/07

  „… на с. 29 автор посилається на Науковця 1 і вказує позицію [113, с. 1], за якою у списку літератури подано працю Науковця 2”.

  К.філол.н., 12/07

  В жодній із таблиць і рисунків не вказано джерело даних, не зрозуміло чи це - власні розроблення автора, чи використані інші дослідження. На рис. 2.1 не вказано одиниці виміру”.

  К.пед.н., 06/08

  У розділі І порушено нумерацію рисунків, так подано рисунки 1.1, потім -1.5,1.2, 2.10, 2.11,1.3 ідо 1.9. Таким чином рисунків 1.5 є два – на стор. 15 і 50”.

  К.е.н., 06/08

  „Суттєве посилання на літературне джерело [98] як прототип АРМ є некоректним, бо під цим номером у переліку джерел наведена стаття, яка не містить потрібних відомостей”.

  К.т.н., 09/08

  Помилки у важливих місцях тексту
  (продовження)

  Алгоритми, які невідомо з яких міркувань намальовані, виконані недбало: між блоками немає зв'язків, у блоках логічного аналізу не наводяться умови переходу програми. Всі висновки до розділу носять констатуючий характер. Вони не дають змоги встановити, які наукові залежності встановлено в результаті досліджень, які нові факти отримано, яку користь це принесло тощо.

  Методика обробки результатів моніторингу залізорудних свердловин подається як керівництво користувача програмного забезпечення АРМ геолога. Причому рисунками служать роздруківки вікон інтерфейсу користувача без жодних пояснень”.

  К.т.н., 09/08

  "Позначення на схемах (наприклад, рис. 2.1) не відповідають описові в тексті, схеми
  наведені
  без пояснення призначення елементів".

   

  К.т.н., 06/09

  Невідповідність назв підрозділів назвам розділів

  "…в посиланні [604] є помилка - книга має 376, а не 367 стор".

  Д.б.н., 10/09

  Назви підрозділів 1.1 та 1.2 не відповідають назві розділу 1, підрозд. 2.3 – розд. 2, підрозд. 3.2, 3.3 – розд. 3.

   

  К.ю.н., 07/07

   

  Автореферат, відгуки, опоненти

   

  Відмінності тексту автореферату та дисертації

  "Автореферат дисертації структурно та за змістом здебільшого відповідає тексту монографії, проте є розбіжності в назвах глав монографії та підрозділів автореферату… Це суперечить п. 5.2. «Основних вимог...», де визначено: «Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові дисертації...».

  "…існує структурна та змістовна невідповідність результатів дослідження, викладених у розділі «висновки» автореферату та результатів, зазначених у монографії" (роботі – прим. ІнМАД).

  Д.ю.н., 04/07

  "При оформленні дисертаційної роботи й автореферату порушені вимоги щодо їх ідентичності: використовуються різні таксономічні одиниці - у дисертаційній роботі урожайність подана в ц/га, а в авторефераті в т/га; в табл. бачимо різні назви колонок (табл. 4.4); висновки в дисертації та в авторефераті не ідентичні".

  К.с.-г.н., 08/07

  "Редакція ознак дисертації в загальній характеристиці, що містяться в авторефераті та вступі дисертації, не збігається. Це стосується характеристики наукової новизни, інших складових".

  К.е.н., 01/08

  "Автореферат містить таблиці (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та iн.), яких немає в дисертації".

  К.с.-г.н., 01/08

  Відмінності тексту автореферату та дисертації

  (продовження)

  У роботі та в авторефераті по-різному представлено перший пункт новизни”.

  К.е.н., 06/08

  «є певні невідповідності між дисертаційною роботою та її авторефератом: у формулюванні мети, у назві І розділу; в авторефераті не відображено зміст параграфа 1.3 дисертації «Наземная подготовка курсантов-летчиков ХУВС как особые условия деятельности» (стор. 50-65), а також хід і результати проведеного формувального експерименту, викладених на стор. 157-168 дисертації».

  К.психол.н., 02/09

  "У документах атестаційної справи та в авторефераті зазначено, що здобувач має 71 друковану працю, в яких відображено її науковий доробок за темою дисертації, тоді як в особовому листку з обліку кадрів Здобувача зазначає, що має 63 публікації. В авторефераті ж наведено список лише із 47 друкованих праць. Через те неможливо встановити, скільки ж насправді наукових праць за темою дисертації вона має".

  Д.е.н., 04/09

  "автореферат не відповідає дисертації, а саме:

  - «мета і завдання» в дисертації - 10 пунктів (стор. 6 і 7), в авторефераті 5 пунктів (стор. 2);

  - «висновки» у дисертації - 5 пунктів (стор. 112), в авторефераті 8 пунктів (стор. 16);

  - «рекомендацій виробництву» в дисертації немає, в авторефераті сформульовано (стор. 16)".

  К.с.-г.н., 02/10

  Коментар від ІнМАД:

  1. Слід дуже уважно перевіряти усю статистику (кількість статей, сторінок, задач тощо), щоб автореферат був повністю ідентичний у цьому дисертації! Забороняється в авторефераті подавати рисунки, таблиці, формули, висновки, яких немає або які хоч чимось відрізняються від таких у тексті дисертації.

  2. Якщо здобувач має багато публікацій, тоді в авторефераті слід вказувати, що за темою дисертації опубліковано стільки-то наукових праць, з яких основними є такі: … , щоб не було розбіжностей у загальній кількості авторських публікацій в усіх документах.

  Збіг відгуків

  Відгук офіційного опонента к.ю.н., доцента Науковця 1 практично повторює відгуки провідної установи та офіційного опонента Науковця 2. При цьому п'ять недоліків дисертації, на які вказує Науковець 1, збігаються із зауваженнями Науковця 2.

  К.ю.н., 07/07

  "Спеціалізована вчена рада не звернула уваги на феноменальний випадок - абсолютний збіг зауважень, що містяться у відгуках на автореферат дисертації, які надійшли від працівників Московського інституту сталі та сплавів і Технічного університету Молдови".

  К.т.н., 04/10

  Відсутні публікації опонентів по темі роботи

  "…серед наукових праць всіх трьох офіційних опонентів лише одна стаття у д.г.-м.н. …відповідає спеціальності 21.06.01, що є порушенням п. 20 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань». Особливо далекими від теми дисертації є наукові праці д.г.н. …".

  Д.геол.н., 10/07

  "…серед наукових праць офіційних опонентів д.х.н. … та д.х.н. … немає друкованих праць із тематики дисертації, а в офіційного опонента д.т.н. … немає жодної роботи, яка відповідала б вимогам ВАК України до публікацій офіційних опонентів навіть без урахування спеціальності, що є грубим порушенням вимог п. 20 «Порядку...».

  Д.х.н., 10/07

  Неправильний шифр спецради

  "…в авторефераті неправильно зазначено шифр спеціалізованої вченої ради".

  К.т.н., 09/09

   

  Інші проблеми

   


  (!)

  Доповідь на засід. іншої спецради, на апеляційній комісії або на експертній раді ВАК

  "здобувачка на зауваження експерта давала необґрунтовані, неправильні, неграмотні, незрозумілі відповіді, чи не давала їх зовсім".

  К.с.-г.н., 02/07

  "Відповіді здобувача свідчили про недостатній рівень теоретичної підготовки, його необізнаність у науковій літературі з теми праці та недостатнє розуміння результатів досліджень, викладених у дисертації".

  К.х.н., 07/07

  «здобувачка була запрошена на засідання експертної ради, на якому відповідала на запитання експертів. За результатами відповідей експертна рада відзначила, що здобувач не володіє фаховими знаннями анатомічної та гістологічної номенклатур».

  Проаналізувавши стенограму засідання спецради експертна рада наголосила, що при захисті дисертації спецрада не дотрималася п. 4.4. «Положення про спеціалізовані вчені ради», згідно з яким члени ради обов'язково мають встановити рівень теоретичної підготовки здобувача. Так, під час обговорення дисертації здобувачці було задане одне запитання, що має опосередковане відношення до дисертаційного дослідження: про механізми утворення жовчі. Але й на це запитання здобувачка не відповіла (відповідь була такою: у своїй роботі ми не вивчали механізми утворення жовчі).

  К.м.н., 10/07

  (!) Під час співбесіди Здобувач не зміг дати аргументовані відповіді на поставлені запитання щодо дисертаційного дослідження, яке ним виконувалося, і проде­монстрував недостатній рівень теоретичної підготовки.

  К.політ.н., 10/07

  (!) На виконання постанови президії ВАК України від 13.11.2002 р. № 1-01/10 на засідання експертної ради було запрошено здобувача. Атестаційний висновок: аналізуючи відповіді Здобувача, експертна рада встановила неспроможність дисертанта сформулювати отримані в дисертації наукові результати; чітко обґрунтувати використані в дисертації методи наукових досліджень.

  К.е.н., 12/07

  "Дисертанту, як і його керівнику, не відомі сучасні досягнення щодо методик розрахунків викидів аміаку. На запитання … під час захисту дисертації дано відповідь, що в Росії і в зарубіжній літературі таких розрахунків дисертант не зустрічав (ат. спр., л. 63). Як приклад можна навести відому програму «аміак», яку розроблено у 2005 році в Росії на підставі «Методики расчета концентрации в воздухе и распространения газового облака при авариях ...» (приложение 1 ПБ 09 - 597-03 «Правила безопасности для наземных складов аммиака»). Ця програма є в мережі Інтернет (сайт www.pro-diar.ru/index.php?com=shopcatalog&-action=showdetail&id=15)".

  К.т.н., 09/09

  Розбіжності у ключових відомостях

  "Відзначено розбіжності у кількості дослідів: у публікаціях згадується про 7, а в дисертації – 16".

  К.с.-г.н., 02/07

  "Основні результати дослідження опубліковано, як твердить дисертант на с. 23 дисертації, у 45 наукових і науково-методичних працях, із них 38 написано без співавторства, зокрема: одна - одноосібна монографія, 22 статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, сім методичних видань, одна навчальна програма. Загальний обсяг авторського доробку з теми дослідження - 1 друк. арк., а на с. 357 зазначено, що «Матеріал даного дисертаційного дослідження був представлений автором у 52 статтях і науково-методичних працях, серед яких 4 написані у співавторстві».

  Д.п.н., 09/07

   

  "Експериментальна база дослідження (с. 10), адресати впровадження результатів дослідження (с. 13) та довідки про впровадження не співвідносяться між собою".

  К.пед.н., 03/07

  Перевірка ВАК

  до ВАК України надійшов лист від колишніх колег здобувача, в якому стверджувалося, що дисертація Здобувача не є самостійною науковою працею, ВАК України перевірено отриману інформацію, зокрема документи атестаційної справи здобувача у спеціалізованій вченій раді … національного університету…. Якість фонограми засідання спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації Здобувача … виявилася дуже низькою, деякі запитання до здобувача та його відповіді на них майже не чути, а тому оцінити його теоретичну підготовку та компетентність щодо теми дослідження було неможливо.

  Також перевірено первинні матеріали дисертації Здобувача на кафедрі фізичної та колоїдної хімії …університету, де, як зазначено в авторефераті та дисертації, виконувалася робота.

  У звітах із науково-дослідної роботи кафедри фізичної та колоїдної хімії зазначено, що Здобувач і його Науковий керівник проводили дослідження… Комісією ВАК перевірено наявність на кафедрі фізичної та колоїдної хімії експеримен­тальної бази для проведення перелічених досліджень, а також участь Здобувача у виконанні НДР … У звіті університету із науково-дослідних робіт за 2002 рік зазначено, що кафедрою фізичної та колоїдної хімії у межах НДР … здійснено але прізвища здобувача у звіті немає.

  Серед об'єктів дослідження Здобувача були азотні та сірчані іприти. З огляду на те, що іприти належать до отруйних речовин, комісія ВАК України зажадала інформацію про наявність у бухгалтерії університету накладних на отримання таких речовин і дозвіл здобувачеві на роботу із цими речовинами. Проте документи комісії надано не було. Крім того, у згаданих звітах із науково-дослідних робіт немає згадки про дослідження іпритів.

  Результати перевірки комісією ВАК України первинних матеріалів не підтверджують виконання Здобувачем дисертаційної роботи… .

  К.х.н., 07/07

  Точність даних та результатів

  Дисертант не приділив достатньої уваги аналізу точності вимірювань (у деяких випадках зазначена величина похибки зводить майже нанівець отриману різницю між результатами в магнітному полі і без нього). У багатьох випадках немає даних про статистичні розбіжності експериментальних даних, точність вимірювання показників. Наприклад, наведені в дисертації результати щодо сорбції іонів іонітами отримано з відносними похибками до 70-100%.

  Д.х.н., 10/07

  Як доводить автор у своєму листі-відповіді, роботу було закінчено 1999 року. Але ж вона розглядається в 2004-2005 pp.! І на цей час робота є методологічно застарілою за підходами.

  Д.мед.н., 03/08

  «з розділів 3 та 4, де мало б бути представлено експериментальну частину та методику дослідження, не можна зробити висновку про наявність матеріалу отриманого особисто автором у процесі емпіричних досліджень, оскільки практично в кожному абзаці подано посилання на відповідне літературне джерело».

  К.н., 040/08

  При проведенні дисертаційного дослідження Здобувач застосовував препарат куріозин парентерально - внутрішньосуглобово, тоді як в Україні цей лікарський засіб дозволено лише для зовнішнього застосування. „Відповідно до ст. 44 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ: «У медичній практиці лікарі зобов'язані застосовувати методи профілактики, діагностики і лікування та лікарські засоби, дозволені Міністерством охорони здоров'я ... Будь-які результати й висновки дисертації, отримані внаслідок застосування недозволеного лікарського засобу (застосування лікарського засобу за схемою та шляхами, не передбаченими інструкцією для його клінічного застосування), не можуть вважатися достовірними, доведеними та науково обґрунтованими».

  К.мед.н.,04/09

  «Автор захищає лише два наукових положення, чого явно недостатньо для докторської дисертації. Обидва наукові положення в дисертації не розкриті, достовірність їх не підтверджена експериментально».

  Д.т.н., 03/09

  Точність даних та результатів
  (продовження)

  "При одержанні прогнозних оцінок автором не вказуються інтервал прогнозування та величина похибки. Так, наприклад, при прогнозуванні параметрів лісових пожеж на інтервалі 3 години похибка прогнозу може сягати 600%".

  К.т.н., 09/09

  "Немає визначень і аналізу похибок вимірювань і роздільної здатності, аналізу вірогідності контролю".

  К.т.н., 01/10

  Термін виконання докторського дослідження

  "Наприкінці «Вступу» автор згадує (стор. 12), що «Дисертація є особистою науковою працею, яку виконано автором протягом 10 років». Але після захисту кандидатської дисертації пройшло лише 5 років, а згідно з п. 12 «Порядку присудження ...» в докторській дисертації не дозволяється захищати наукові результати, захищені здобувачем у кандидатській дисертації".

  Д.б.н., 10/09

   

  Загальні негативні висновки експертів (фрагменти)

   

  "У формулюванні теми дисертації міститься невизначеність, назва дисертації не відповідає об'єкту та предмету досліджень, не зовсім відповідає темі та об'єкту досліджень і зміст дисертаційної роботи. Дисертаційна робота є автоплагіатом двох праць дисертанта. Обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків не забезпечена фактичним матеріалом, глибоким аналізом опублікованих робіт і виробничих геологічних звітів, фактичний матеріал є застарілим. Виклад матеріалу є надто спрощеним, схематичним, неаргументованим на кількісно-якісному рівні. Бракує надійно та коректно опрацьованої фактичної бази дослідження. Дисертант на низькому науковому рівні, на застарілому і недостатньому фактичному матеріалі робить спробу вирішити вже вирішені його попередниками завдання. Мета й завдання дослідження сформульовані надзвичайно широко й викладені без будь-якої логічної послідовності, яка б відображувала процес наукового дослідження. Логічно недосконала структура дисертаційного дослідження (у запропонованій редакції мету й завдання дослідження реалізувати неможливо). Не розрізняються в дисертації методологічні та методичні засади. У дисертаційній роботі автор використав ідеї та розроблення інших науковців без зазначення конкретного особистого внеску в ці праці та в методику досліджень. Значна частина дисертації не є результатом власних досліджень здобувача. В роботі не міститься принципово нових результатів, отриманих автором, і які мають наукову та практичну цінність. Робота перевантажена тривіальними положеннями, що не мають наукової цінності. Більшість висновків є загальновідомими положеннями …, а окремі з них втратили свою актуальність і наукову новизну. Дисертації бракує наукової новизни, теоретичної та практичної значущості, вона не має основних ознак, характерних для наукового дослідження і за формою є розгорнутою доповідною запискою".

  Д.геол.н., 03/07

  Великий за обсягом емпіричний матеріал зведений у роботі у велику кількість рисунків (83) і таблиць (22), які займають 79 сторінок без тексту - це майже третина основної частини роботи! Це не викликало б здивування, якби вони були детально та логічно проаналізовані, а висновки, які автор робить із них, були б показані й доведені. А так - це просто добре зведений емпіричний матеріал, який викликає багато роздумів, запитань і потребує пояснень.

  Д.б.н., 05/07

  Експериментальні результати, отримані за допомогою методів ІЧ спектроскопії та повного термічного аналізу, інтерпретовано неграмотно і з використанням невластивої методам термінології, що свідчить про вкрай низьку кваліфікацію дисертанта. Поставлена мета не досягнута. Висновки не дають уявлення про отримані дисертантом наукові результати. … Рівень аналізу отриманих результатів, їх інтерпретація та виклад наукового матеріалу не відповідають вимогам ВАК щодо кандидатських дисертацій. Експертна рада вважає за недоцільне реко­мендувати роботу для затвердження президії ВАК.

  К.х.н., 07/07

  "…наукова новизна дисертації сформульована у формі очевидних уявлень, загальні висновки щодо роботи не охоплюють всіх розділів дисертації і сформульовані декларативно, мета та завдання дослідження не пов'язані з об'єктом і предметом дослідження і не випливають із матеріалів оглядового розділу 1, дисертація містить забагато загальновідомої інформації щодо стану навколишнього природного середовища та тривіальні висновки (розд. 3),… у роботі взагалі немає рекомендацій, тобто неможливо сформулювати конкретні пропозиції щодо використання одержаних автором результатів для науки і народного господарства; в дисертації не враховане положення «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» щодо формулювання розв'язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики, це викликане тим, що дисертація не є повністю завершеною науково-дослідною працею, в ній поверхнево розглянуто широке коло питань…із використанням переважно публіцистичного підходу до викладення матеріалу; загальний обсяг літературного огляду в дисертації становить не менше 40%, що вдвічі більше встановленої норми; результати дисертації не повністю опубліковані у фахових виданнях, таких видань у списку робіт автора можна нарахувати не більше 10, що неприпустимо для докторської дисертації; в дисертації велика кількість граматичних та інших помилок; дисертація не відповідає вимогам ВАК до докторських дисертацій.

  Д.геол.н., 10/07

  "…у роботі не розкрито головні кваліфікаційні ознаки дисертації (мета, наукова новизна, достовірність результатів, практична значущість висновків). Актуальність роботи зведена до необхідності створення розрахункових методик проектування та не обґрунтовує доцільності роботи з точки зору технічних і експлуатаційних характеристик зубчастих передач, перспектив практичної реалізації результатів роботи. Мета роботи не узгоджена з назвою дисертації. Наукова новизна зведена до простого переліку фактів (створення методики розрахунків, алгоритмів і програм, розроблення рекомендацій тощо), що містить в собі опис практичних, а не теоретичних результатів і не дає наукового пояснення конкретних досягнень у новому якісному й кількісному аспектах. Не обґрунтовано вибір об'єкта досліджень, бо не допустимо вважати об'єктом дисертаційних досліджень стандартні (хоча й модифіковані) передачі замість процесу або явища, що породжує проблемну ситуацію. … Висновки не містять чіткого формулювання розв'язаного наукового завдання, його значення для науки та практики, не доведено якісні та кількісні показники здобутих результатів…. У роботі бракує ознак науково-технічної новизни й ефективності результатів, їх корисності, використання у технічних застосуваннях (немає авторських свідоцтв, патентів). У тексті автореферату та дисертації трапляються грубі граматичні та технічні помилки, зокрема в назві роботи, при використанні одиниць вимірювання (рис. 3, 7, 8, 12, 16, 19), а також використовується застаріла система вимірювань (кг/мм2). В авторефераті не показано апробацію роботи…".

  К.т.н., 10/07

  "…незрозуміло також, який конкретний результат дисертаційного дослідження та як використовувати його результати в умовах сучасного тваринництва".

  К.с.-г.н., 01/08

  Дисертація Здобувача не є цiлiсною науковою роботою. Те, що у праці немає аналізу сучасних публiкацiй з обраного напряму досліджень, призводить до дуже слабкого теоретичного обґрунтування результатів роботи. Об’єм виконаних експериментальних досліджень дуже обмежений для того, щоб забезпечити достовiрнiсть задекларованих у роботі положень. Отже, в дисертації немає серйозних наукових результатів, вона не вiдповiдає вимогам… .

  К.т.н., 01/08

  "Дисертація не є цiлiсною науковою роботою. Вона спирається на розрiзненi результати. Обсяг виконаних експериментальних досліджень дуже обмежений для того, щоб забезпечити достовірність задекларованих положень i висновків. У роботі практично немає аналізу сучасних публiкацiй з обраного напряму досліджень, наслідком чого є дуже слабке теоретичне обґрунтування результатів роботи. Оскільки обсяг власних експериментальних досліджень автора в роботі незначний, немає даних щодо моніторингу викидів i обліку вiдходiв, літературний огляд виконано поверхово, то серйозних наукових результатів у роботі немає".

   

  Д.т.н., 01/08

   

  Наукове керівництво

   

  Неякісне
  наукове керівництво

  Висновок експертів експертної ради ВАК України з педагогічних наук: "…Вважаємо, переважна частина зауважень стосується наукового керівника…. Виникають великі сумніви щодо його спроможності здійснювати наукове керівництво дослідженнями з порівняльної педагогіки, що й засвідчив аналіз дисертації…. На запитання експертів експертної ради ВАК України з педагогічних наук науковий керівник … і здобувач … не змогли дати обґрунтованих відповідей…президія ВАК України своєю постановою від 11 травня 2006 р. ухвалила не залучати до атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації впродовж одного року наукового керівника - к.пед.н., доцента, начальника кафедри … інституту …".

   

  К.пед.н.,

  03/07

  Контакты

   

  •        (044) 531-53-00
   + 38(098) 581-54-92
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О компании

  В основу создания Информационного центра «Медведь» положен многолетний разносторонний диалог ученых, педагогов высшей школы, практиков разных высших учебных заведений Украины.... Подробнее

  Реклама

   
  Scroll to top