Ukrainian
Ukrainian
Ukrainian

social-facebook-icon

Аналіз ВАК 2010: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВАК УКРАЇНИ У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТА ТА ДОКТОРА НАУК. Частина 1.

  Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (ІнМАД ВНТУ), 02 .0 6 .2010 р., 222ГУК

  "ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВАК УКРАЇНИ
  У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТА ТА ДОКТОРА НАУК"
  (за інформацією з журналів "Бюлетень ВАК України"
  № 1-12, 2007 р., 1-12, 2008 р., № 1-12, 2009 р., № 1-5, 2010 р.)

  inmad.vntu.edu.ua/files/AnalyzeVAK_2010.doc

   

  По всьому тексту прізвища та ініціали здобувачів замінено на "Здобувач", наукових керівників – на "Науковий керівник", а інших науковців – на "Науковець". Для кращого розуміння тексту радимо читати "Бюлетень ВАК України" в оригіналі, який можна взяти або в науково-технічній бібліотеці ВНТУ, або в Інституті магістратури, аспірантури та докторантури університету, к. 213, 215ГУК..

   

  Примітка: позначка (!) означає, що однієї цієї причини достатньо для скасування рішення спецради про присудження наукового ступеню (і були такі випадки – вони позначені окремо вже у другому стовпчику таблиці, принаймні, інші причини в "Бюлетеню ВАК України" не зазначені).

   

  "Коментар від ІнМАД:" містить додаткові поради та зауваження аспірантам та їх науковим керівникам із досвіду ІнМАД.

   

   

  Тематика
  причини

  Зміст (цитати та коментарі до них)

  Джерело (но-мер журн./рік);

  науковий сту-пінь, на який претендував Здобувач

  1

  2

  3

   

  (!) Невідповідність спеціальності

   

  Невідповідність спеціальності

  "…із семи пунктів, які визначають практичне значення отриманих результатів, лише два (третій і п'ятий) мають безпосередній стосунок до застосування результатів дослідження у сфері криміналістичної теорії та практики, інші або мають загальноправове спрямування, або стосуються інших галузей права."

  Д.ю.н., 04/07

  "дисертаційна робота …за своїм змістом, використаними методами, отриманими результатами, публікаціями не відповідає паспорту спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. У дисертації немає обов'язкових із цієї спеціальності результатів аналізу технологічних процесів, обґрунтованого вибору системи управління технологічним процесом. Запропоновані методики параметричного синтезу регуляторів за своєю предметною галуззю не належать до спеціальності 05.13.07".

  К.т.н., 08/07

  (!) "…захистив дисертацію «Економіко-математичні моделі оптимізації структури виробництва корпоративних підприємств АПК» зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання"

  "…робота … за змістом не відповідає паспорту спеціальності, не містить наукової новизни, а отже, не відповідає вимогам ВАК України до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання."

  "…було рекомендовано … подати дисертацію для захисту зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК".

  К.е.н., 08/07

  Невідповідність спеціальності (продовження)

  (!) "…захистив дисертацію із грифом «Для службового користування» «Методика збереження експлуатаційних властивостей мінеральних олив шляхом масообмінної обробки інертними газами» зі спеціальності 20.02.14 – озброєння і військова техніка".

  "…дисертаційна робота Здобувача за своїм змістом, використаними методами досліджень, отриманими результатами, публікаціями не відповідає паспорту спеціальності 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Мінеральні оливи, є об'єктом досліджень, не належать ні до військової техніки, ні до озброєння."

  "… за назвою, змістом і предметом дослідження дисертаційна робота відповідає спеціальності 20.01.08 – тил Збройних сил (розділ Б. Спеціальні палива та пально-мастильні матеріали, напрями досліджень за п. 3, 6-8)".

  К.т.н., 09/07

  (!) "…захистив докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування використання інтенсивної інсоляції у лікуванні псоріазу» зі спеціальності 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія."

  Експертна рада відзначає, що клінічних досліджень, вивчення особливостей перебігу хвороби, методів лікування хворих з урахуванням стадій, типу і форм псоріазу в дисертаційній роботі Здобувача немає. У висновках автор лише декларує те, що в дисертації подано наукове вирішення проблеми фізіотерапії і курортології, тоді як усі 9 висновків характеризують стан імунологічних показників і механізмів їх розвитку. Отже, дисертація Здобувача за своїм змістом і суттю не відповідає спеціальності 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Експертна рада констатує, що предмет дослідження, методики, наукова новизна та практична значущість, зазначені в дисертації, відповідають паспорту спеціальності «Імунологія та алергологія» - 14.03.08.

  Д.м.н., 10/07

  "… робота суперечлива за формою і змістом. Її суперечливість породжена невизначеністю проблеми у напрямі геоекологічних наук та її відповідності паспорту спеціальності. Наукові завдання дисертації охоплюють розв'язування історичних, соціальних, етнічних та економічних питань, які безпосередньо не стосуються завдань і мети роботи".

  Д.геол.н., 10/07

  "…поставлена автором мета не відповідає паспорту спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Це зумовлено недостатньою вмотивованістю постановки конкретних експериментальних досліджень і взаємозв'язку отриманих результатів з розв'язанням проблем екологічної спрямованості. Фактично головна увага в роботі приділена розгляду впливу магнітного поля на кінетику хімічних, зокрема іонообмінних реакцій, які в дисертації безпосередньо не пов'язані з вирішенням проблем охорони довкілля".

  Д.х.н., 10/07

  "Дисертаційна робота за темою, об'єктом і предметом дослідження, а також за більшістю позицій наукової новизни не відповідає паспорту спеціальності 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. У роботі досліджуються не «фінансові відносини», а «організаційно-економічний механізм», «процеси реалізації» венчурних інвестиційних проектів".

  К.е.н., 06/08

  Невідповідність спеціальності (продовження)

  "Окремо зупинимося на аналізі відповідності дисертаційної роботи паспорту спеціальності 05.11.13 - прилади і методи контролю і визначення складу речовин. По-перше, мета роботи не спрямована на контроль (підвищення вірогідності контролю); по-друге, у завданнях дослідження немає згадки про контроль, по-третє, автор не оцінював вірогідність контролю: не встановлені закон розподілу контрольованої величини та закон розподілу похибки засобу вимірювання; не оцінено помилки першого та другого роду; по-четверте, питання контролю не висвітлено у висновках; по-п'яте, немає жодної авторської публікації, присвяченої хоч якимось аспектам контролю" (тема дисертації: "Підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах").

  К.т.н., 01/10

   

  Неадекватність назви роботи змісту проведеного дослідження

   

  Неадекватність назви змісту дослідження

  "Наявна певна неадекватність самої назви роботи «Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності» змісту проведеного дослідження. По-перше, не може існувати однієї стратегії зниження ризику для будь-якого підприємства у будь-якій галузі. По-друге, така назва зобов'язує досліджувати усі форми інвестиційної діяльності, включно з інвестиціями в цінні папери, тоді як авторка зосереджує свою увагу на з'ясуванні проблем так званих «реальних інвестицій». По-третє, така назва зобов'язує у висновках конкретно сформулювати, у чому полягає така стратегія, чого здобувачка не зробила".

  Д.е.н., 04/09

  Назва дисертації "Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин" є занадто загальною. "Автор розглядає лише одну з майже 100000 відомих токсичних речовин, причому розглядає цю речовину - аміак - у досить вузькому діапазоні можливих форм і ситуацій".

  К.т.н., 09/09

  Коментар від ІнМАД: усе, особливо назва, наукова новизна, об’єкт та предмет дослідження, в дисертації повинні відповідати паспорту тієї спеціальності, за якою вона подається. Слід звертати на це увагу, коли дисертація готувалась по одній спеціальності, а за рекомендацією наукового семінару, подана до захисту по іншій.

   

  Основні складові роботи (розділи Вступу)

   

  Актуальність

  "Замість обґрунтування проблеми й теми дослідження автор висловлює загальновідому думку про важливість митної служби взагалі, а на стор. 10 стверджує, що актуальність теми пов'язана з тим, що «проблема комунікативної компетентності є актуальною».

  "Актуальність дослідження практично неаргументована, оскільки в роботі немає аналізу суперечностей, на основі яких і визначається актуальність".

  Д.б.н., 09/07

  "При розкриті актуальності дослідження не наведено результати критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями поставленого наукового завдання. Більше того, не сформульовано сутність наукового завдання, що пропонується для вирішення… хоча актуальність теми дисертації обґрунтовується щодо всього нафтогазового комплексу, у кращому разі це можна віднести до умов ВАТ «Укрнафта» або «Надвiрнанафтогаз», оскільки досвід провідних нафтовидобувних фірм світу не розглядається, не аналізується i не застосовується для подальшого розвитку".

  К.т.н., 01/08

  Зв’язок з НДР

  "При описі зв’язку роботи з науковими програмами, планами, темами не вказано номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання дисертаційної роботи. Не зрозуміла також роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт".

  К.т.н., 01/08

  "При описі зв'язку роботи з науковими програмами, планами, темами вказано лише один номер державної реєстрації науково-дослідної роботи, яка є базовою для підготовки та подання дисертаційної роботи. Але ця тема НДР не має прямого стосунку до змісту дисертації. Не зрозуміла також роль автора у виконанні цієї науково-дослідної роботи".

  К.т.н.,04/08

  На с.8 указано, що дисертаційна робота пов'язана з темою № 30-55-97 «Розробка методичної та технічної бази для створення комплексу технічних засобів контролю фізико-хімічних і хіміко-мінералогічних характеристик сировини та продуктів збагачення корисних копалин», яка виконувалася упродовж 2001-2005 pp., коли Здобувач був студентом і участі в цій роботі не брав. Все це наводить на думку, що АРМ геолога розроблено раніше, а на базі цього розроблення досить невдало виконана дана робота.

  К.т.н., 09/08

  Коментар від ІнМАД: Здобувачі обов’язково повинні працювати на темі (НДР), а НДР повинна мати номер держреєстрації, інакше не можна вказувати відповідну НДР у даному підрозділі Вступу та автореферату. Крім того, слід чітко зазначати, що Здобувач був виконавцем (або відповідальним виконавцем) даної роботи. Найважливішим, при цьому, є те, що у звіті з даної НДР Здобувач обов’язково повинен бути вказаний серед її авторів (були випадки, коли ВАК спеціально перевіряв цей факт).

  Об’єкт, предмет, мета, задачі, методи досл-нь

  "Предметом і метою дослідження не передбачені завдання 4 і 5".

  К.пед.н., 03/07

  "…мета дослідження не цілком відповідає темі дослідження, фактично є ширшою за темуоб'єктом дисертаційного дослідження не може бути «сукупність проблем», як це зазначено в авторефераті дисертації (с. 3), оскільки згідно з п. 3.4. «Основних вимог...», об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію".

  Д.ю.н., 04/07

  "Мету й завдання роботи сформульовано нечітко, без необхідної конкретики. Що таке «основные пики вариабельности многомасштабной изменчивости»…?"

  "Методи збирання, опрацювання й аналізу даних викликають підозру. Чи самостійно була виконана робота, коли автор вказує, що «...были обобщены материалы 30-летних буксировок..., 40 экспедиций...» (стор. 12) і при цьому «...автор старался наиболее полно использовать материалы комплексных экспедиционных исследований»?"

  Д.б.н., 05/07

   

  "…здобувачка не враховує, що згідно з п. 3.4. наказу Вищої атестаційної комісії України від 21.03.1997 року «об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної праці», яка визначається на титульному аркуші як її назва. Зазначене дає змогу стверджувати про невідповідність визначення автором об'єкта та предмета дослідження вимогам, що ставляться до дисертацій".

  К.ю.н., 07/07

  "У дисертації … розглядається суто практичне завдання - поліпшення якості підготовки майбутніх митників у галузі знання іноземних мов. Дисертація не порушує жодної педагогічної проблеми професійної педагогіки".

  Д.б.н., 09/07

  «предмет дослідження дослівно дублює назву дисертації».

  К.пед.н., 02/08

  «Автором задекларовано як об'єкт дослідження - відпрацьована олива ЗАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод», але у розділі 2 «Об'єкти та методи досліджень» зазначено, що для «досліджень використовувались зразки відпрацьованих олив, наданих фірмою «Галсана».

  К.т.н., 01/09

  "Некоректно сформульовано … завдання дослідження, зокрема третє та п'яте дублюють мету, а перше та друге не пов'язані з нею".

   

  К.н. з фіз. вих. і спорту, 08/09

  Об’єкт, предмет, мета, задачі, методи досліджень (продовження)

  "Оскільки в роботі немає критеріїв, що визначають рівень екологічної безпеки, то не зрозуміло, яким чином автор досяг поставленої мети - підвищення ефективності екологічної безпеки".

  К.т.н., 09/09

  "Темою дисертаційного дослідження є підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах, метою роботи є подальше вдосконалення електромагнітних детекторів для контролю харчових продуктів у напрямі зниження їхнього порогу чутливості. Не зовсім зрозуміло, чим займався автор - підвищенням чутливості чи зниженням порогу чутливості".

  К.т.н., 01/10

  Коментар від ІнМАД: Треба дуже уважно формулювати об’єкт, предмет, мету, задачі та методи досліджень. При цьому, треба слідкувати за тим, щоб у тексті не було протиріч з даними твердженнями – це уважно перевіряється під час аналізу дисертації.

  Наукова
  новизна

  "Не можна погодитись із тим, що «вперше здійснено підхід до розробки концепції криміналістичної теорії злочину, скоюваного організованим злочинним утворенням». Такий підхід розроблений іншими вченими".

  "Дисертант пише, що ним «розроблені теоретичні положення нової загальної дворівневої методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економіки». Тут, по-перше, помилковий погляд здобувача на те, що це загальна методика, оскільки може йтися тільки про позавидову методику (злочини, що вчиняються організованими злочинними групами); по-друге, не зрозуміло, чому ця методика є новою (мабуть, вона нова для дисертанта); по-третє, які два рівні він має на увазі (дослідча перевірка та розслідування – див. с. 15 автореферату), оскільки дослідча перевірка не входить до розслідування".

  Що ж до того, що Здобувач «вперше у вітчизняній криміналістиці комплексно дослідила суб'єктивний склад економічних злочинів», мабуть, відповідає дійсності. Оскільки «суб'єктивний склад» не є категорією криміналістики.

  Д.ю.н., 04/07

  "Положення, які захищаються, чітко не випливають із тексту роботи, тобто, ці положення і текст дисертації належною мірою не корелюють".

  Д.геол.н., 04/07

  Основні зауваження комісії експертної ради з геологічних наук такі:

  "І. В авторефераті наведено чотири положення, що характеризують новизну отриманих результатів:

  1. «На основі аналізу та систематизації результатів вітчизняних і зарубіжних геолого-геофізичних досліджень … введене поняття й конкретизоване об'єктивне та предметне поле, а також методологічна база й базис методологічної єдності нової геофізичної дисципліни – екогеофізики».

  2. «Показано ефективність використання … інформації про системи розломів …. Для розглянутої низки задач – це якісно (?) новий підхід».

  3. «Вперше визначено етапи моделювання … та розроблено ієрархічний ряд … моделей…».

  4. «Вперше розроблено комплекс базових кількісних показників … що дозволяє обґрунтувати… аспекти вибору… способів…».

  На думку експертної ради, наведені положення наукової новизни отриманих результатів не відповідають вимогам ВАК України".

  Д.геол.н., 04/07

  "Із наукової новизни не видно, що зроблено вперше з предмета дослідження, а приймати за новизну визначення того, що дослідження вперше стало предметом соціального вивчення, не відповідає докторській дисертації".

  Д.б.н., 09/07

  "Неприпустимо вважати новим внеском у вирішення проблем психофізіології тезу, що декларується автором: «У дітей, які займаються спортом, спостерігається тенденція до покращення окремих показників властивостей нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій у порівнянні з однолітками, які спортом не займаються». Подібні закономірності встановлено не менш 50-60 років тому, підтверджено сотнями досліджень, а отже, не можуть претендувати на наукову новизну".

  К.б.н., 12/07

  "Опис наукової новизни одержаних результатів у кращому разі є констатацією зробленого дисертантом, без необхідного висвітлення саме наукової новизни. Так, розроблення iнформацiйно-аналiтичної системи (єдине положення, яке віднесене автором до градації ступеня новизни «вперше») взагалі не може розглядатися в наш час як елемент наукової новизни, оскільки є прикладним (практичним) результатом, а зовсім не науковим".

  "Твердження про те, що здобувачкою обгрунтованi й визначені еколого-технологiчнi принципи поводження з відходами» не витримує критики, бо такі принципи давно вiдомi".

  К.т.н., 01/08

  Наукова
  новизна

  (продовження)

  «… проведення експериментальних досліджень нанесення покриття та аналізу хімічного складу цього покриття залежно від його товщини (єдині положення, які віднесені здобувачем до градації ступеня новизни «вперше») взагалі не можуть розглядатися в наш час як елемент наукової новизни, оскільки є прикладним проміжним результатом, а не науковим здобутком».

  К.т.н., 04/08

  «… розроблені та представлені в роботі моделі відповідних фізичних процесів є по суті методиками розрахунків окремих параметрів із застосуванням відомих із літератури методів досліджень і не вирішують завдання дослідження нових фізичних процесів і явищ».

  Д.т.н., 05/08

  "За рекомендаціями ВАК України методика є новим прикладним результатом і тому цей пункт не може бути віднесеним до наукової новизни".

  К.е.н., 10/08

  "Наукова новизна є констатацією зробленого дисертантом; до речі, жодне положення не відзначено автором як зроблене або отримане «вперше».

  К.т.н., 01/09

  «не відображено, які результати отримано вперше. Новизну задекларовано лише на рівні «дістало подальшого розвитку» та «розширено уявлення».

  К.психол.н.,02/09

  Наукова
  новизна

  (продовження)

  «При формулюванні наукових положень здобувач припустився найпоширенішої помилки, на яку ВАК України постійно акцентує увагу здобувачів - декларативний виклад матеріалу без розкриття залежностей, закономірностей і механізмів досліджуваних явищ».

  Д.т.н., 03/09

  "Одним із пунктів новизни є такий: «сформульовано методологічний підхід до формулювання механізму зниження ризиків реальних інвестицій». Цей пункт наведено без конкретизації того, що саме розуміється під цим механізмом і в чому полягає новизна, яку вносить автор".

  Д.е.н., 04/09

  "Відповідно до назви дисертації, дослідження мали проводити з рослинами нових сортів інтенсивного типу. Проте подана схема досліду (розділ 2, стор. 41) та мета досліджень показу­ють, що дослідження проводилися із сортами Каменяр (районований у 2003 році) та Ірма (райо­нований у 1999 році), що ставить під сумнів наукову новизну дисертації та рівень теоретичної підготовки здобувача" (тема дисертації: «Вплив норм висіву та удобрення на продуктивність сортів льону-довгунця в умовах центральних районів Полісся України»).

  К.с.-г.н., 02/10

  Коментар від ІнМАД:

  1. Підрозділ Вступу "Наукова новизна" є ГОЛОВНИМ в будь-якій дисертації і саме його читають абсолютно усі, хто переглядає дисертацію та хоче її оцінити.

  2. Найкращим формулюванням наукової новизни вважається таке: "Вперше розроблено (розроблено новий, удосконалено, дістало подальший розвиток) …, який на відміну від існуючих (який відрізняється)…, що дозволяє … " або "Розроблено …, який вперше … за рахунок…, що дозволить…"

  3. У науковій новизні слід вказувати те, що є дійсно новим в науці з даної спеціальності, що чітко обґрунтовано у дисертації.

  4. При формулюванні наукової новизни слід використовувати слова із назви, мети, задач, паспорту спеціальності, щоб у такий спосіб довести, що нове отримано саме у тій проблематиці, якій присвячена дисертація та за якою спеціальністю вона захищається.

  Практична цінність роботи та впровадження

  "Не подано інформацію щодо ступеня готовності до використання чи масштабів використання. Не подано відомостей щодо впровадження результатів досліджень".

  Д.ю.н., 04/07

  «Акт впровадження результатів НДР, наведений у додатку, не відповідає встановленим вимогам, оскільки не містить конкретних даних про те, що саме впроваджено, і за рахунок чого досягається економічний ефект, немає аналізу складових і відповідного розрахунку такого ефекту. Акт не має дати затвердження, проте містить посилання на патент України, який насправді є лише деклараційним патентом, що не одне й те саме».

  К.т.н., 04/08

  «Хоча в дисертації й авторефераті зазначається факт впровадження одержаних дисертантом результатів, відповідних актів немає. Це не дає змоги встановити, які саме конкретні результати та в якому обсязі впроваджено, який ефект при цьому досягнуто».

   

  Д.т.н., 05/08

  8 додатків (№5-8 і №12-15) затверджені, з одного боку, директором ПП «Кривбасакадемінвест», яким є сам Здобувач, а з іншого - технічним директором Інгулецького ГЗК. Крім того, підпис Здобувача, як відповідального виконавця, міститься на документах, наведених у додатках №9-11 і №16.

  Д.т.н., 12/08

  "Виробничу перевірку проведено формально (жодних конкретних показників), до того ж вона не стосувалася питань екологічної безпеки. Впровадження виконано не за призначенням. Матеріали досліджень для проектування слід передавати проектним організаціям, а виробниче підприємство мало б отримати певний ефект від впровадження" (до відома: дисертація захищалась зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека).

  К.т.н., 07/09

  "…розроблення будь-яких моделей і проведення розрахунків, навіть коли їх формально, без апробування занесено до банку даних спеціалізованих методів головного управління МНС України у Дніпропетровській області (с. 171 дисертації), не приводить до підвищення екологічної безпеки під час викидів токсичних речовин. Слід зазначити, що будь-які дії, пов'язані з ліквідацією аварійних ситуацій під час викиду токсичних речовин, повинні базуватися на дотриманні вимог відповідних чинних документів державного рівня".

  К.т.н., 09/09

  "Дисертант стверджує, що результати його роботи впроваджено на кафедрах «Електричні системи електроспоживання» та «Електромеханіка». Також не зрозуміло, як вдалося пов'язати виявлення металевих домішок у харчових продуктах з електроспоживанням або електромеханікою" (тема дисертації: "Підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах").

  К.т.н., 01/10

  Практична цінність роботи та впровадження (продовження)

  "З огляду на прикладне значення дисертаційної роботи до основного тексту дисертації необхідно було додати відомості та документи, що підтверджують практичне використання от­риманих здобувачем результатів (дослідно-виробничу перевірку, отримання нових кількісних і якісних показників, суттєві переваги запропонованих технологій)" (тема дисертації: «Вплив норм висіву та удобрення на продуктивність сортів льону-довгунця в умовах центральних районів Полісся України»).

  К.с.-г.н., 02/10

  Коментар від ІнМАД:

  1. Практичній цінності роботи та впровадженню завжди приділяється значна увага, оскільки вважається, що, якщо теорія підтверджена практикою, то вона має право на життя. Але, при цьому, завжди перевіряється чи дійсно мало місце впровадження чи воно має формальний характер. Акт впровадження має підписувати комісія у складі хоча б 2-3-х членів, окрім голови комісії. Дуже бажано вказувати економічний ефект, хоча б оціночний та очікуваний, але ідеально, якщо вказано вже отриманий, з відповідними розрахунками.

  2. Не бажано наводити акт впровадження лише у якесь ТОВ чи ПП, чи, навіть, ФОП (фізична особа-підприємець) – краще у ВАТ, ЗАТ, великі підприємства, державні управління та органи місцевого самоврядування, міжнародні установи та проекти.

  3. Повинен бути, як правило останній, підрозділ, присвячений кожному акту впровадження, де чітко вказано які саме результати дисертації, з якими параметрами впроваджені на реальних об’єктах, подані приклади (з рисунками та таблицями), які ілюструють практичну цінність дослідження для даних об’єктів.

  Особистий внесок

  "В особистому внеску автора бажано було б бачити більше положень, які визначають наукову новизну, крім створення концепції комунікативної підготовки, інші положення також не відповідають рівню докторської дисертації. Це все узагальнення, доопрацювання, побудова моделей".

  Д.б.н., 09/07

  у висновку організації, де виконувалася робота, не визначено особистий внесок автора до публікацій, виконаних у співавторстві. Не визначено його внесок і в авторефераті й дисертації, що є грубим порушенням вимог п. 16 «Порядку...». Водночас особистий внесок здобувача визначено у відгуку офіційного опонента, хоча він до цього не має жодного стосунку.

  Д.х.н., 10/07

  "…в авторефераті не наведений конкретний особистий внесок до друкованих праць здобувача, виконаних у співавторстві (це майже всі роботи автора, за винятком трьох тез доповідей)".

  К.т.н., 09/09

  Апробація

  "Однією із безумовних вад дисертаційної роботи є її недостатня апробація на наукових конференціях (у дисертації й авторефераті згадується тільки один виступ на Міжнародній науково-практичній конференції)".

  К.і.н., 11/07

  "Матеріали дослідження доповідалися на 11 наукових конференціях, проте така кількість виступів на конференціях, серед яких немає жодної зарубіжної, не може вважатися достатньою для докторського дослідження".

  Д.е.н., 04/09

   

  (!) Публікування основних результатів роботи

   

  Публікування основних результатів та формування списку основних фахових робіт

  а) роботи криміналістичної спрямованості автор розпочинає друкувати лише з 2000 р.;

  б) тези доповідей і повідомлень теж не є суто криміналістичні, а мають кримінально-правову або кримінологічну спрямованість;

  в) деякі праці, видані у фахових виданнях, охоплюють проблеми із загальних проблем боротьби зі злочинністю, а не проблеми, що відповідають спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

  г) має місце певне дублювання публікацій, виданих в Україні та Росії.

  Таким чином, можна констатувати, що кількість публікацій, зазначених у переліку на с 40-45 автореферату, не відповідає дійсному стану речей. Достатня кількість публікацій виконана не за науковою спеціальністю 12.00.09. Деякі праці у співавторстві без розмежування наукового внеску кожного із співавторів. Тому можна зазначити, що кількість публікацій у фахових виданнях за темою дисертації менша, ніж 20.

  Д.ю.н., 04/07

  "У списку основних робіт автор під номером 1 подає розділ із підручника «Основи геофізики». Із п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» випливає, що в підручниках не можуть міститися наукові результати, що належать до основного змісту дисертації".

  Д.геол.н., 04/07

  Одноосібна монографія (2003 р.) написана досить оригінальним шляхом: вона є збіркою наукових праць досить великого колективу авторів, виданою під прізвищем одного Здобувача, але при цьому зазначається, з ким у співавторстві написано кожний її розділ.

  Д.геол.н., 10/07

  (!) "із 4-х роздiлiв власних досліджень опубліковано результати лише одного — 3-го розділу, тобто порушено п. 14 «Порядку...»: основні результати дисертації повною мірою не опублiкованi"

  К.с.-г.н., 01/08

  «Із 23 статей, наведених в авторефераті, шість (під номерами 1, 2, 3, 6, 10, 21) стосуються проблем дослідження пасажирського залізничного вагона, а ще вісім (під номерами 7, 12-14, 16, 22, 25, 28) - опису та дослідженню промислового регулятора тиску. Тих дев'яти робіт, що залишилися, замало для того, щоб зробити висновок щодо достатньо повного опублікування результатів дисертаційних досліджень у фахових виданнях» (тема дисертації: „Моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів в герметичних кабінах транспортних літаків”).

  Д.т.н., 05/08

  Немає встановленого мінімуму публікацій здобувача у фахових виданнях України. Так, із наведених у авторефераті п'яти фахових публікацій, лише дві можна вважати фаховими”.

  К.е.н., 12/08

  Недоліками також слід вважати й те, що у здобувача немає публікацій до параграфів 3.1. і 3.3”.

  К.е.н., 12/08

  Публікування основних результатів роботи (продовження)

  "У списку опублікованих праць за матеріалами дисертації автор стверджує, що 20 робіт опубліковано у виданнях, рекомендованих ВАК України. При аналізі експерт встановив, що з цих робіт:

  - 2 роботи (1 та 19 за авторефератом) присвячені огляду літератури і не містять посилань на особисті дослідження,

  - 2 роботи (2 та 9 за авторефератом) присвячені перитоніту та перфоративним виразкам, що не мають жодного відношення до дисертаційного матеріалу,

  - 1 робота (15 за авторефератом) присвячена товстокишковому шляху корекції обмінних процесів у шлунковій хірургії, в якій зовсім не представлено хоча б щось із матеріалів дисертації.

  Таким чином, ці 5 робіт не повинні входити до списку, а залишені 15 робіт, що навіть з урахуванням
  2-х свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір,
  не є достатніми для докторської дисертації відповідно до вимог ВАК України".

  Д.мед.н., 09/09

  Комісія ВАК України перевірила процедуру захисту докторської дисертації Здобувача і встановила, що на час захисту в атестаційній справі здобувачки не було відбитків трьох статей [9, 21, 22] за списком праць автореферату дисертації, причому статті [21 22] не вийшли з друку. Збірники наукових праць, в яких надруковано статті [7, 9,11, 20], вийшли з друку після подачі документів Здобувачкою на розгляд у спеціалізовану вчену раду.

  "У статтях під номерами [2, 10, 11, 14-19, 23] неправильно зазначено сторінки, у публікації під номером 3 встановлено розбіжність в назві".

  Д.і.н., 12/09

  Коментар від ІнМАД:

  1. Бажано мати свої основні публікації у фахових виданнях з переліку ВАК України, в яких опубліковано результати дисертації і які вказуються в авторефераті у кількості, що дещо перевищує ту, яка є мінімальною згідно вимог ВАК України (3 – для кандидатських дисертацій та 20 – для докторських).

  2. Усі результати, які наведені у науковій новизні, повинні бути опубліковані у фахових виданнях.

  3. Треба пам’ятати, що до кількості основних фахових праць зараховуються тільки ті, які, по-перше, опубліковані у різних номерах журналів чи різних виданнях (томах) збірок наукових праць (якщо в одному номері журналу є дві статті – до основних зараховується тільки одна з них), по-друге, опубліковані у журналах чи збірках наукових праць з переліку ВАК України саме з тих наук (технічні, фізико-математичні тощо), з яких подається робота (список цих видань можна або отримати на сайті ВАК України, або знайти у Вікіпедії (Інтернет-ресурс, але може оновлюватись із запізненням), або знайти в електронному веб-каталозі ІнМАД ВНТУ (каталог постійно оновлюється за даними "Бюлетеню ВАК", містить посилання на сайти видань та має пошукову систему: http://imad.vstu.vinnica.ua/publ/index.php ), по-третє, своєю назвою, змістом та висновками відносяться саме до тієї спеціальності та тематики досліджень, з яких подається робота (при подачі дисертації у спецраду здобувач надає копії усіх своїх основних публікацій, перерахованих в авторефераті, за запитом ці копії передаються у ВАК України, тому кожен член спецради чи експерт ВАК може проаналізувати усі статті), вчетверте, структура кожної статті повинна повністю відповідати відомим вимогам ВАК.

   

  Висновки у тексті роботи

   

  Висновки до розділів

  "…б) у роботі на порушення вимог до змісту, затверджених наказом ВАК України від 21.03.1997 р. № 121 «Про запровадження переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників» немає висновків до розділів зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів".

  К.ю.н., 07/07

  "Висновки до розділів не мають аналітичності, повторюють їх текст, мають описовий характер, не висвітлюють суті, багатослівні, не містять кількісних і якісних показників формувального експерименту, інших наукових здобутків, не дають відповіді на дослідницькі питання, сформульовані дисертанткою".

  Д.б.н., 09/07

  У висновках до розділів не вказано праці автора, в яких відображено результати досліджень по розділу”.

  К.е.н., 06/08

  Всі досягнення цього розділу є констатацією факту наявності певних технічних і програмних засобів. Хто їх розробляв і вдосконалював, якою при цьому була участь автора, не зрозуміло. Як не зрозуміло, що ж за інформаційні технології розроблено в розділі”.

  К.т.н., 09/08

  Висновки до розділів

  (продовження)

  "Наприкінці розділу автор робить досить «важливий» висновок (стор. 55): «Таким чином, екологічні умови степової зони не сприяють існуванню лісових біогеоценозів». Це те саме, що написати, що крига Антарктиди заважає існуванню тут тропічної рослинності".

  Д.б.н., 10/09

  Висновки (загальні)

   

  "Завершують дисертаційну роботу «Висновки», зміст яких демонструє загалом, що зроблено автором, а не компактний виклад наукових досягнень чи розроблень автора. Вони мають декларативний характер або ж констатують розглянуті автором проблеми, а не їх розв'язання. А висновок 9 взагалі декларує те, що автор має намір зробити в подальших дослідженнях. Отже, цю частину взагалі не можна віднести до категорії «Висновки».

  Д.геол.н., 04/07

  Висновки повинні починатися з характеристики вирішення наукового завдання, а не з їх переліку.

  К.е.н., 01/08

  "Не приводять до підвищення екологічної безпеки запропоновані у розділі 4 дисертації методи ліквідації хмари токсичної речовини в атмосфері шляхом подавання розчину нейтралізатора з вертольоту (літака), оскільки, по-перше, не зазначено та не запропоновано ані концентрацію ортофосфорної кислоти, ані розмір краплин, ані необхідні пристрої розпилювання, не говорячи про те, звідки брати цей нейтралізатор, як заправляти авіатехніку, скільки її повинно бути, де її брати, який встановлюється порядок взаємодії сил і засобів, що задіяні для ліквідації аварійної ситуації, які треба застосовувати заходи безпеки тощо.

  Пропозиції щодо захисту атмосфери під час міграції хмари токсичної речовини (якої?) шляхом створення висхідних вертикальних повітряних потоків мають декларативний характер, в роботі немає матеріалів щодо їх експериментального апробування. Дисертант не має уявлення про технічні можливості сучасного обладнання та техніки для створення таких захисних потоків агресивних речовин, як ортофосфорна кислота, у реальних умовах за наявністю різного рельєфу місцевості (ліс, водоймища, відсутність доріг тощо).

  У дисертації пропонується нейтралізувати токсикант аміак ортофосфорною кислотою. Ця кислота є також токсичною речовиною. Окрім того, ці речовини мають різні фізико-хімічні та хімічні властивості. Очевидно, що їх динамічні параметри «поведінки» в атмосфері будуть різними".

  К.т.н., 09/09

  Коментар від ІнМАД:

  1. Під час формулювання висновку можна повторювати пункти наукової новизни, об’єднуючи їх з їх практичною цінністю.

  2. Дуже важливо у пунктах висновків вказувати числові характеристики того, що вдалось досягти: "…дозволило підвищити у 3,4 рази", "удвічі швидше", "на 34 % менше", що чітко відповідало б меті дослідження та поставленим задачам.

  3. У більшості спецрад прийнято, щоб кількість поставлених задач чітко дорівнювала кількості висновків. Якщо висновків менше, ніж поставлено задач, тоді кажуть, що є невирішені задачі. Якщо висновків більше, ніж задач, тоді кажуть, що некоректно поставлено задачі.

  4. При формулюванні висновків слід використовувати слова із назви, мети, задач, паспорту спеціальності, щоб у такий спосіб довести що результати отримано саме у тій проблематиці, якій присвячена дисертація та за якою спеціальністю вона захищається.

   

  (!) ПЛАГІАТ

   

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  Наведено у скор. вигляді – прим. ІнМАД:

  На підставі атестаційного висновку експертної ради з географічних наук та відділу природничих наук ВАК України президією ВАК України було прийнято постанову від 17.01.2001 р. № 26-07/1 про видачу Здобувачу диплома кандидата географічних наук.

  Після цього ВАК України повідомили про наявність в її дисертації плагіату.

  Цю інформацію було перевірено та підтверджено спеціалізованою вченою радою…. Рішенням від 20.05.2005 р. спецрада порушила перед ВАК України клопотання щодо позбавлення Здобувача наукового ступеня кандидата географічних наук. Рішенням судової колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду Одеської області від 15.02.2006 р. було визнано порушення Здобувача авторського права іншого Науковця на наукові твори, матеріали яких було використано Здобувачем у дисертації без посилань.

  На підставі порівняльного аналізу дисертації та статей Здобувача зі звітами з НДР, що виконувалися в …інституті, комісія встановила, що при написанні дисертації Здобувач допустила факти текстових запозичень, використання ідей і наукових результатів без посилань на першоджерела, а саме: стаття Здобувача … переписана зі звіту з НДР …, щодо якої Здобувач не є співвиконавцем; текст статті … запозичений без посилань зі звіту з НДР …, щодо якої Здобувач не є співвиконавцем; у дисертації Здобувача (cтop. 23, 24, 28, 29, 59-63, 83-99, 102-110, 112-114, 117-133) у великих обсягах використані матеріали вищезазначених звітів з НДР без відповідних посилань, які подаються як результати власних досліджень.

  Президія ВАК України своєю постановою від 8 червня 2006 р. … постановила:

  - офіційних опонентів:

  - д.геогр.н., професора …. не залучати до участі в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації терміном на два роки;

  - к.геогр.н. …не залучати до участі в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;

  - наукового керівника Здобувача д.т.н., завідувача кафедри …не залучати до участі в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.…

  президія увільнила від обов'язків голови спеціалізованої вченої ради ….

  диплом кандидата географічних наук Здобувача … визнано недійсним.

  К.геог.н., 03/07

   

   

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  "В експериментальній частині дисертації – розділ 4 (с. 73-76) – замість власних результатів дисертант наводить літературні дані про механізм розкладу ПХА, які слід було б викласти в літературному огляді, з відповідними посиланнями на літературу. В авторефераті – ті самі результати, але без посилання, що вони взяті з літератури".

  Зокрема: "У розділі 4 дисертаційної роботи автор не наводить власних результатів дослідження … Схеми…, наведені на с. 78-80 дисертації, взято з літератури… В авторефераті ці схеми … фігурують як власні результати здобувача".

  К.х.н., 07/07

  Вивчення роботи Здобувача дає підстави стверджувати, що робота є невдалою компіляцією наукових праць різних авторів.

  Порівняльним дослідженням друкованих текстів дисертації Здобувача … з монографіями Науковця 1 … та дисертацією Науковця 2 … за ознаками текстів, які відображують суттєві сторони їх змісту та форму виразу, встановлено збіги частин змістового боку досліджуваних текстів.

  За результатами порівняльного дослідження текстів дисертацій і монографій встановлено цілковитий збіг 28 уривків тексту дисертації Здобувача з частинами монографії Науковця 1 «Обстоятельства, исключающие преступность деяний», 10 уривків – з частинами монографії Науковця 1 «Право граждан на задержание преступника» та п'ять уривків – із частинами дисертації Науковця 2 …. У тексті дисертації Здобувача було також виявлено уривки тексту, які мають незначні невідповідності пунктуаційного й орфографічного характеру з аналогічними уривками тексту монографій Науковця 1 та дисертації Науковця 2, але ці невідповідності не впливають на загальний змістовий і смисловий бік частин твору.

  Під час експерименту було здійснено автоматичний переклад виокремлених 38 уривків творів Науковця 1 та п'яти частин дисертації Науковця 2 з російської мови на українську. За результатами експерименту встановлено, що виокремлені з дисертації Здобувача 43 частини твору тотожні аналогічним частинам монографій Науковця 1 … та дисертації Науковця 2.

  Переклад є похідним твором щодо оригінального. Згідно зі ст. 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права» перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку. Але переклад можна віднести до об'єктів авторського права лише за умови, коли цей переклад має творчий характер. Крім того, перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора, твір якого перекладено, адаптовано, аранжовано чи здійснена інша переробка. Для правомірного використання будь-якого твору або його елементів для перекладу, переробки, компіляції тощо необхідно укладати письмовий договір з його автором.

  Отже, автоматичний переклад оригінальних частин творів Науковця 1 та п'яти частин дисертації Науковця 2 не має творчої самостійності (не є оригінальним). Використання здобувачкою зазначених уривків без згоди авторів суперечить п. 1 ст. 20, ст. 21, ст. 25, ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

  Авторка у своїй роботі при використанні поданих у таблицях № 1,2,3 частин творів Науковця 1 та Науковця 2 не дає посилань на зазначених авторів.

  Виокремлені в дисертації Здобувача 38 частин твору тотожні 38 оригінальним частинам творів Науковця 1 та п'яти частинам дисертації Науковця 2 – це плагіат.

  К.ю.н., 07/07

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.11.02 р. № 1-01/10 дисертацію Здобувача 1 було передано на поглиблену експертизу, а здобувача запрошено на засідання експертної ради. Висновок експерта: «повернути атестаційну справу у спеціалізовану вчену раду для повторного аналізу і винесення відповідних рішень, в яких було б дано:

  а) самооцінку критеріїв, яких дотримується рада при розгляді дисертацій;

  б) оцінку аргументів кафедри історії України … університету, які дали кафедрі підстави рекомендувати дисертації Здобувача 1 та Здобувача 2 до захисту.

  в) оцінку якості експертизи дисертацій офіційними опонентами;

  г) оцінку згаданих дисертацій науковим керівником і спецрадою на предмет:

  1. наукової новизни досліджень;

  2. наявності та значущості висновків і рекомендацій;

  3. повноти публікацій результатів досліджень, їх наукової апробації;

  4. встановлення авторства параграфа 2 першого розділу обох дисертацій (у Здобувача 1 – стор. 17-23, у Здобувача 2 – стор. 11-17), які майже дослівно збігаються».

  Проте члени розширеного засідання кафедри історії України … університету під час обговорення названих дисертацій не звернули увагу на текстуальну схожість у цих працях п. 1.2, де розкриваються застосовані здобувачами методи дослідження, що призвело до недостатньої об'єктивності в оцінці робіт.

  Це можна пояснити тим, що підготовка дисертацій велася під керівництвом одного науковця, а також особливостями розуміння методології воєнно-історичного дослідження, які склалися в науковій школі з військової історії в … університеті, започаткованої Науковим керівником.

  "упущення офіційних опонентів можна пояснити, але не виправдати тим, що дисертації надійшли до них у різний час (через два місяці одна за одною) і вони не мали реальної можливості порівняти їх текстуальну схожість".

  К.і.н., 07/07

  К.і.н., 11/07

   

   

   

   

   

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  Здобувач… 25.03.2003 р. на підставі оцінки загального наукового доробку отримав ступінь доктора біологічних наук за рішенням вченої ради Інституту паразитології ім. В. Стефанського Польської академії наук (м. Варшава, Польща).

  При проведенні експертизи … дисертації експерт ВАК звернув увагу на те, що в 1993 році у Всеросійському науково-дослідному інституті гельмінтології ім. К.І. Скрябіна була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Науковцем «Стронгилиды (Nematoda: Strongylidae) домашних и диких лошадей: видовой состав, распространение, структура сообществ, филогения». Зважаючи на те, що обидві дисертації за назвою майже цілком збігаються, а Науковець був науковим керівником кандидатської дисертації Здобувача, було проведено порівняння обох докторських робіт для з'ясування, що нового привніс Здобувач в цю проблематику.

  "Порівняння цих робіт показало, що не лише за назвою, а й за логічною структурою, змістом і висновками обидві роботи майже ідентичні. Більше того, вже навіть перша сторінка «Введения» з дисертації Науковця … дослівно переписана у «Вступі» дисертації Здобувача …. Основна мета й завдання дослідження також збігаються в обох роботах."

  Останній у дисертації Здобувача розділ 5…, який фактично є головною складовою саме докторського рівня таких дисертацій, цілком дослівно переписаний із розділу 6 «Краткий очерк эволюции стронгилид лошадиных» дисертації Науковця. Здобувач змінив лише філогенетичне дерево… і додав два маленьких абзаци наприкінці розділу.

  Висновки в обох дисертаціях також в більшості пунктів майже ідентичні.

  У дисертації Здобувача «Список використаних джерел» також у скороченому вигляді (202 джерела) переписаний із дисертації Науковця (251 джерело). При цьому Здобувач не додав жодної нової праці, за винятком власних. Тому у списку літератури взагалі немає робіт після 1990 року.

  Отже, дисертація Здобувача містить величезну кількість запозичень (які становлять понад половину всіх текстів) із захищеної значно раніше докторської дисертації Науковця, і тому абсолютно не відповідає вимогам ВАК України, а Здобувач не заслуговує на присудження наукового ступеня доктора біологічних наук.

  Навіть якщо погодитися з Здобувачем, що монографія писалася ним разом із Науковцем, то він не мав права писати, що «Результати, наведені в дисертаційній роботі отримані здобувачем особисто».

  Президія ВАК України своєю постановою від 10 травня 2007 р. постановила…:

  відмовити у видачі диплома доктора біологічних наук Здобувачу;

  припинити повноваження спеціалізованої вченої ради … терміном на 1 рік щодо розгляду докторських дисертацій…

  Д.б.н., 08/07

   

   

   

   

   

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  Здобувач 09.07.2004 р. у спеціалізованій раді … університету захистила дисертацію «Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері незаконного наркообігу» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук затверджено постановою президії ВАК України від
  15.12.
  2004 р., №19-11/11.

  02.03.2005 р. до ВАК України звернулася Науковець з клопотанням щодо поз­бавлення наукового ступеня кандидата юридичних наук Здобувача. У зверненні містилося звинувачення в наявності текстових запозичень у дисертації Здобувача «Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері незаконного наркообігу» з монографії Науковця «Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло».

  Попередній аналіз тексту дисертації Здобувача показав наявність текстових запозичень із монографії… висновки розділу третього та загальні висновки до дисертації … збігаються з текстом вищезазначеної монографії … без посилань на першоджерела.

  Дисертацію було передано на експертизу на кафедру кримінального права та кримінології … університету…. Висновок кафедри підтвердив наявність збігів тексту дисертації Здобувача (близько 1,3 друкованого аркуша) з текстом монографії Науковця. Наголосимо, що збіги є як повні, так і часткові - заміна окремих слів, їх пропуски або додавання в деяких реченнях, що, переважно, не впливає на зміст речень. Здебільшого відмінності в текстах зумовлюються різницею у предметі досліджень: у дисертації йдеться про злочини у сфері незаконного наркообігу та відповідні категорії злочинців, а в монографії - про розбої та злочинців-розбійників. У місцях збігів наявні текстуально ідентичні посилання на джерела, вказані в монографії. У розділі третьому дисертації спостерігається значний збіг її тексту з текстом монографії. Всуціль або з деякими пропусками чи додаванням тексту в дисертації відтворюються цілі сторінки монографії …. Посилань на монографію Науковця не встановлено. Не зазначена ця праця й у списку використаних у дисертації джерел.

  Постановою президії ВАК України від 18 січня 2007 р. №40-06/1 скасовано постанову президії ВАК України від 15.12.2004 р. № 19-11/11 про видачу диплома кандидата юридичних наук і позбавлено наукового ступеня кандидата юридичних наук Здобувача.

  К.ю.н., 11/07

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  експертна рада рекомендувала керівництву ВАК України провести детальну перевірку щодо текстових запозичень за допомогою комп’ютерної системи порівняльного аналізу електронних текстів дисертацій Здобувача i Науковця.

  Здобувач захистила дисертацію у спецрадi … 20 грудня 2005 р., Науковець — у тій самій спецрадi — 26 вересня 2000 р.

  Не зрозуміло, чому працю Науковця використано в роботі здобувачки до того ж некоректно. У дисертації Здобувача наявний буквальний збіг текстів, а також формальних складових, що є порушенням здобувачем наукового такту.

  Різниця в тому, що замiсгь термiнiв молоко, молокопродуктовий комплекс, молочне стадо, молочні продукти здобувачка вживає свої: цукробуряки, цукор, цукрова сировина тощо.

  Молоко i цукор — рiзнi продукти не тільки за своїми споживчими цінностями, а й за технологічними, органiзацiйними й економічними умовами сільськогосподарського виробництва, промислово: переробки, зберігання та реалізації (коли зважати на інтеграцію). 3 огляду на це весь хід дослідження повинен відрізнятися як за змістом, так i за формою.

  "Виклад підрозділу 1.1. у Здобувача має запозичення із дисертації Науковця без посилань або лапок (с. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Неприпустимими є i повтори в дисертації (1-й розділ, с. 19—20) i (3-й розділ, с. 155—157). Тим паче, що розділи 1 i 3 мають рiзнi призначення в дисертації (теоретичний і рекомендаційний). Другий i третій розділи дисертації Здобувача також мало відрiзняються від відповідних розділів 2—3 праці Науковця.

  ідеї формування iнтеграцiйних формувань, визначених у змісті мети, в дисертації Здобувача перегукуються з метою дисертації Науковця (навіть попри громiздкiсть формулювання останньої).

  … новизна дисертації Здобувача викладена співзвучно з дисертацією Науковця. (Здобувач визначила як новизну обґрунтування сутності та функціонування організаційно-економiчного механізму підприємств інтегрованого цукробурякового виробництва, що списано з праці Науковця (підрозділ 2.3).

  "Акцентуємо також на грубих порушеннях формування власного тексту, про що свідчать повтори цілих сторінок (19, 21, 22, 155, 157)."

  жодної наукової праці Науковця список використаних джерел не містить. Використання матерiалiв дисертації Науковця на сторінках 9—15, 138—153 дисертації Здобувача без посилань є неприпустимим.

  К.е.н.

  1/08

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  Здобувач "2006 року закінчила аспірантуру зi спецiальностi 05.13.06 — автоматизовані системи управління та прогресивні iнформацiйнi технології.

  22 грудня 2006 р. у спецрадi … національної академії … захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Надiйнiсть постачання цільового продукту в складних трубопровідних системах» зi спецiальностi 05.22.01 — транспортні системи".

  Попередній розгляд дисертації здобувачки у ВАК України виявив текстові запозичення без посилань на першоджерела з дисертації к.т.н. Науковця «Методи, критерії і алгоритми прийняття рішень з експлуатації та розвитку інженерних мереж з урахуванням їх надiйностi», захищеної 29.04.2002 р. зi спецiальностi 05.13.06 — автоматизовані системи управління та прогресивні iнформацiйнi технології у спецрадi … національного університету ….

  Обидві дисертації пiдготовленi в … нацiональнiй академії … під керівництвом одного Наукового керівника д.т.н., професора, зав. кафедри ….

  Обсяг виявлених текстових запозичень становить близько 30 сторінок, а саме: текст Здобувача на сторінках 12—21, 37—40, 75—77, 56—64, 66—68, 79—85 збігається з текстом дисертації Науковця на стор. 11—21, 33—36, 65—67, 68—78, 83—85, 87—92 відповідно.

  Наукові результати, задекларовані в дисертації Здобувача, мають елементи новизни лише в плані застосування відомих i некоректно запозичених методів для нового об’єкта — транспортних систем.

  Значну частину тексту дисертації Здобувача (стор. 12—15, 37—40, 56—58, 60—66) запозичено з дисертації Науковця без відповідних посилань. Збігаються також окремі положення загальних висновків цих дисертацій.

  В окремих випадках за текстом дисертації Здобувача словосполучення «инженерные сети» замінено на «трубопроводные системы».

  Висновок: "Особистий внесок автора в науку для присудження їй наукового ступеня кандидата технічних наук є недостатнім".

  Президія ВАК України своєю постановою від 14 червня 2007 р. № 4-05/6: звільнила від обов’язків голови спецради … д.т.н., професора, зав. кафедри … національної академії …, який був науковим керівником дисертації Здобувача, та позбавила його права брати участь в атестації наукових кадрів вищої квалiфiкацiї терміном на два роки.

  К.т.н., 01/08

  В результаті вибіркового контролю за допомогою комп'ютерної системи порівняльного аналізу електронних текстів дисертацій було виявлено текстові запозичення з дисертації Науковця, захищеної в Санкт-Петербурзькому університеті 1999 року.

  При порівнянні текстів цих дисертацій встановлено, що сторінки 53-56, 62-64, 71-73, 82-88, 93-96, 98-118, 121-124, 128-132, 149-154,159-162, 165-169 дисертації Здобувача текстово збігаються зі сторінками 26-35, 43-5, 48-73, 76-77, 81-89, 92-107, 109-134, 142-145, 147-170 дисертації Науковця. Загальний обсяг спільного тексту становить приблизно 55 сторінок.

  К.ю.н., 02/08

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  При порівнянні текстів цих дисертацій встановлено, що сторінки 50-56,154-158 та 163-172 дисертації Здобувача текстово збігаються зі сторінками 68-75, 77; 108-112,115; 188-190 дисертації Науковця.

  Дисертації Науковця та Здобувача були виконані в різних установах із різними науковими керівниками. Спільних наукових праць Науковця та Здобувача немає.

  К.е.н., 06/08

  При порівнянні текстів дисертацій встановлено, що:

  1. сторінки дисертації 7, 23-25,27, 59,60, 97,118,119, 120,122-124, 159,160,161 та ін. Здобувача текстово ідентичні зі сторінками 7, 9, 27, 30-34, 37,44-45,64,69-70, 73, 77-79, 82, 90-94, 117, 163, 171-174 та ін. дисертації Науковця 1;

  2. сторінки дисертації 13,14,27,61,73,74 та ін. Здобувача текстово ідентичні зі сторінками 9,12, 64, 73,117 та ін. дисертації Науковця 2.

  Аналіз дисертаційної роботи Здобувача, захищеної у спеціалізованій ученій раді відповідного профілю, виявив, що Здобувачем зроблено чимало текстових запозичень у кандидатів педагогічних наук Науковців 1 і 2, а також повне запозичення загальних висновків щодо результатів проведеного дослідження у кандидата педагогічних наук Здобувача 1.

  К.пед.н., 06/08

  Поглиблене вивчення дисертаційної роботи Здобувача дало змогу встановити численні текстові запозичення без посилання на автора, а саме з монографічного дослідження Науковця. При порівнянні текстів монографії Науковця та дисертації Здобувача встановлено, що сторінки 65-78 дисертації Здобувача текстово збігаються зі сторінками 76, 84-85, 87, 88, 90-92, 109, 111-113, 136, 109 монографії Науковця.

  К.е.н., 06/08

  Попередній розгляд роботи Здобувача відділом інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення виявив у дисертації здобувача текстові запозичення з докторської дисертації Науковця (1972 р.).

  У роботі Здобувача посилань на докторську дисертацію Науковця немає. Водночас у списку використаних джерел здобувач під №№ 28, 43 подає бібліографічний опис двох наукових праць, автором яких є Науковець. За темою дисертації Здобувач опублікував 13 наукових праць, серед яких спільних із Науковцем немає.

  К.т.н., 02/09

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  При порівнянні текстів підрозділу 2.4 дисертації Здобувача та підрозділу 2.8 дисертації Науковця 1, які мають однакову назву «Методика проведення і аналіз результатів експериментальної перевірки основних положень дисертаційного дослідження», встановлено збіги, а саме: стор. 154-157, 165-167, 189 зі стор. 161-165 відповідно. Також помічено, що деякі висновки до Розділу 2 дисертації Здобувача (стор. 190-192) збігаються з висновками дисертації Науковця 2 (стор. 178-179).

  Із дисертації видно, що спільних наукових праць Здобувач із Науковцями 1 і 2 немає.

  К.пед.н., 08/08

  У результаті вибіркового контролю за допомогою комп'ютерної системи порівняльного аналізу електронних текстів дисертацій було встановлено текстові запозичення та збіги у формулюванні методів дослідження, новизни та практичного застосування отриманих результатів із дисертації Науковця, захищеної у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова МОН України 2005 року.

  При порівнянні текстів дисертацій встановлено збіг у викладенні методологічних і теоретичних основ дослідження, методів і організації дослідження.

  Сторінки 91-97 Розділу 2 дисертації Здобувача текстово збігаються зі сторінками 40-46 дисертації Науковця.

  Із дисертації видно, що спільних наукових праць Здобувач і Науковець не мають.

  К.пед.н., 09/08

  1. Сторінки 5-10, 17-22, 25-28, 46, 49, 54, 68, 70-72, 76-78, 83, 86, 93-95, 116-118, 119, 120, 122-123, 135, 138-140, 151-152, 156-157, 162-163, 210-213 дисертації Здобувача, яка захистила дисертацію «Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919-1939 pp.)», містять текстові запозичення з розділу І параграфа 1.1, 1.2 та розділу II параграфа 2.2 та 2.3 кандидатської дисертації Науковця 1 «Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 pp.)».

  2. Сторінки 21, 161 Здобувача містять текстові запозичення з розділу І параграфа 1.2, 1.3, розділу II параграфа 2.1, 3.3 кандидатської дисертації Науковця 2 «Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти».

  3. Сторінки 8-9, 46-47, 69-70, 72, 77-78, 85-86, 93-95, 110, 115-117, 119, 121-123, 125-126, 130-132, 136, 158 Здобувача містять текстові запозичення з розділів І, II, III кандидатської дисертації
  Науковця 3 «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в позаурочний час на західноукраїнських землях (1919-1939 pp.)».

  4. Сторінки 42, 139 Здобувача містять текстові запозичення з розділів І, II кандидатської дисертації Науковця 4 «Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи».

  5. Сторінки 31, 42, 135-136, 158 Здобувача містять текстові запозичення з розділу І параграфа 1.2, 1.3, розділу II кандидатської дисертації Науковця 5 «Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період».

  К.пед.н., 02/10

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  1. Сторінки 3, 12, 40—41, 186-187 дисертації Здобувача «Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання» містять текстові запозичен­ня зі сторінок 3, 17, 30, 176, 178 кандидатської дисертації Науковця 1 «Соціально-педагогічні умови формування культури здоров'я старшокласників».

  2. Сторінки 10, 64, 153-154, 155-156, 175, 177-181, 183-184, 186 Здобувача містять текстові запо­зичення зі сторінок 8, 12-13, 21-22, 124, 125, 128, 84, 91-92, 153, 141-143, 146, 148, 151-153, 110-111, 157 кандидатської дисертації Науковця 2 «Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя» (науковий керівник Науковця 2 є офіційним опонентом Здобувача 1).

  К.пед.н., 02/10

  1. Сторінки дисертації Здобувача «Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність» (спеціальність 08.00.04) 9-58 (Розділ І) містять текстові запозичення з кан­дидатських дисертацій Науковця 1 «Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки», Науковця 2 «Кооперація в агробізнесі Львівської області» та докторської дисертації Науковця 3 «Кооперація в АПК: методологічні і методичні основи» (науковий керівник - завідувач кафедри того ж університету, що і науковий керівник Здобувача).

  2. Висновки до розділу І (сторінки 56-58) Здобувача містять текстові запозичення з кандидатської дисертації Науковця 1.

  3. Сторінки 59, 60, 74, 75, 81-86, 95-98 (розділ 2) Здобувача містять текстові запозичення з кандидатської дисертації Науковця 1.

  4. Сторінки 131-143 Здобувача містять текстові запозичення з кандидатської дисертації
  Науковця 4 «Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону».

  5. Сторінки 156-167, 170 містять текстові запозичення з докторської дисертації Науковця 3.

  К.е.н., 02/10

  (!)

  Збіг тексту та текстові запозичення без посилань на першоджерела

  (продовження)

  Вражає повний збіг цілих абзаців, тверджень, підходів, моделей, наведених у авторе­фераті Здобувача «Удосконалення нормативної бази оцінювання ефективності та конкурентноздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України», із аналогічними матеріалами з автореферату дисертації Науковця «Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України». Науковий керівник у цих дисертаціях один. Захищалися ці дисертації у тій самій спеціалізованій вченій раді з часовим інтервалом у 6 місяців. Зокрема модель управління якістю освітніх послуг (ОП) роботи Науковця збігається з моделлю оцінки ефективності Здобувача (рис. 1 автореферату). Подібні також до аналогічних рисунків із авто­реферату Науковця рис. 2 і рис. 6 автореферату дисертації Здобувача, лише перша з них визначає якість, а друга - конкурентноздатність. Методи та висновки в робіт однакові, різниця лише у термінах «якість» (Науковець) та «конкурентноздатність» і «ефективність» (Здобувач). Так, Здобувач пише: «Для практичного використання даної моделі вирішене завдання визначення AR1, AR2, AR3, AR4, AR5. Використовуючи бібліографічний і порівняльний аналізи встановлено взаємозв'язок форм ефективності та розривів ОП. Оцінивши наведені форми ефек­тивності ОП ВНЗ та їх комбінації можна скоротити розриви ОП і, таким чином, підвищити ефек­тивність і конкурентноздатність ОП, що надають ВНЗ. Проведений аналіз і класифікація дають змогу згрупувати показники, що характеризують різні форми ефективності ОП і одержати декіль­ка групових показників, оцінка яких надасть можливість зменшити кількість оцінюваних параме­трів. Групування форм ефективності дало змогу одержати аналітичні вирази щодо розривів ОП. Таким чином, можна запропонувати систему рівнянь, яка характеризує всі розриви ОП». У роботі ж Науковця маємо: «Для практичного використання даної моделі необхідно розв'язати завдання визначення AQ1, AQ2, AQ3, AQ4, AQ5. Із використанням зарубіжної літератури та за до­помогою порівняльного логічного аналізу встановлено зв'язок показників якості та розривів-рівнів ОП. Групування показників якості щодо розривів-рівнів дало змогу одержати такі вирази...». Далі йдуть аналогічні формули, лише позначення AR замінене на AQ. Таких прикладів можна навести багато.

  К.т.н., 04/10

  Сумнівна новизна

  "І те, що …є загальновідомими фактами, які автор перефразував і видає за своє досягнення".

  Д.геол.н., 03/07

  Не вказано особистий внесок у спільних роботах

  У дисертаційній роботі автор використав ідеї й розроблення інших науковців, з якими автор має спільні публікації. Здобувач не зазначив конкретний особистий внесок в ці праці та в методику досліджень, якій присвячено цілий розділ дисертації, і яка, як зазначає сам дисертант, є розробленням колективу вчених Одеського національного університету. Кілька розроблень…, в яких автор лише брав участь (без зазначення конкретного внеску дисертанта), подано в дисертації як досягнення автора, що висвітлено в науковій новизні та практичному значенні одержаних результатів.

  Д.геол.н., 03/07

  Автоплагіат

  "Дисертаційна робота базується на автоплагіаті двох праць дисертанта (1…. та 2….) без відповідних посилань у тексті дисертації. Рисунки, таблиці в дисертації наведено без змін і доповнень, а текстова частина майже на 100% повторює матеріал (абзаци, підрозділи й розділи) вказаних праць і лише в окремих випадках із заміною слів у зворотах і деякими доповненнями."

  Д.геол.н., 03/07

  Коментар від ІнМАД:

  1. ВАК України приділяє надзвичайно велику увагу виявленню та покаранню фактів плагіату. Наведені приклади показують, що факт плагіату розповсюджується не тільки на запозичені чужі наукові результати, а і на звичайний текст першого розділу. Тобто, кожен здобувач САМОСТІЙНО повинен написати абсолютно ВЕСЬ ТЕКСТ дисертації. Нагадуємо, що дисертація є кваліфікаційною роботою. А кандидат (доктор) наук – це людина, яка може абсолютно самостійно описати проведене наукове дослідження, а не здійснити вдалу компіляцію чужих робіт.

  2. Слід пам’ятати, що вже багато років усі дисертаційні дослідження здаються до УкрНТЕІ в електронному вигляді. І зараз немає проблем для експертів ВАК України провести електронний порівняльний аналіз будь-яких дисертаційних досліджень у досить стислий період часу з виявленням збігів та текстових запозичень.

  3. Крім того, бажано посилатись не на компіляційні джерела (посібники, підручники), які в когось переписали чужі результати, а на першоджерела.

  4. Слід обов’язково посилатись на усі свої роботи, по-перше, не можна у списку використаних джерел дисертації вказувати роботи, на які у тексті немає посилань, а по-друге, це може бути трактовано як спробу скрити факт публічної апробації робіт.

  Контакты

   

  •        (044) 531-53-00
   + 38(098) 581-54-92
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О компании

  В основу создания Информационного центра «Медведь» положен многолетний разносторонний диалог ученых, педагогов высшей школы, практиков разных высших учебных заведений Украины.... Подробнее

  Реклама

   
  Scroll to top